Talande webbLyssna

Altan/staket/plank/mur

Nedan följer information om altaner, staket, plank och murar. Tänk på att vissa åtgärder kan kräva en dispens från strandskyddet om du bor nära vatten.

Altan

En altan behöver bygglov om:

 • altangolvet är högre än 1,2 meter från underliggande mark
 • det byggs ett rum under, exempelvis ett förråd eller en källare
 • en altan byggs ovanpå en byggnad
 • en altan byggs i ett takfall
 • en altan byggs in, exempelvis genom en inglasning

Tänk även på att ett tak ovanför en altan behöver bygglov om det inte är ett skärmtak som är undantaget från bygglov genom Friggebodreglerna. Tänk på att altanen ska placeras 4,5 meter från tomtgräns. 

Staket

Ett staket är en konstruktion som är genomsiktlig från alla håll och vars syfte inte är ett insynsskydd. Staket med 50 % genomsiktlighet och en höjd om max 1,20 meter kräver inte bygglov.

Plank

Ett plank är en tät konstruktion som kan fungera som ett insynsskydd. Det krävs alltid bygglov för ett plank.

Tänk även på att en glasskiva eller en segelduk kan bedömas som plank och därmed kan då bygglov krävas.

Mur och stödmur

Murar och stödmurar som är högre än 0,5 meter kräver bygglov.

En bygglovspliktig mur får inte uppföras på prickad mark då den betecknas som en byggnad. Prickad mark anges i detaljplanen för området.

Önskar du höja eller sänka marknivåerna på din fastighet i samband med mur inom detaljplanerat område med en höjning på mer än 0,5 meter eller sänkning med minst 0,5 meter krävs det marklov. I områden utanför detaljplan krävs inte marklov för att ändra marken.

Läs mer om marklov

Strandnära fastighet

Ligger fastigheten inom strandskyddat område kan det krävas en strandskyddsdispens för åtgärden.

Läs mer om strandskyddet

Ansökan om bygglov

De är möjligt att söka dessa åtgärder via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller blankett.

Följande handlingar behövs vid ansökan:

Altan/mur/staket/plank:

 • Komplett ifylld och signerad ansökningsblankett (ej vid e-tjänst).
 • Fasadritning i skala 1:100 på tänkt åtgärd.
 • Situationsplan i skala 1:500 baserad på förenklad nybyggnadskarta (beställs från kommunens kartenhet).
 • Konstruktionsritning/teknisk beskrivning (om sökanden önskar startbesked ihop med bygglov).
 • Förslag till kontrollplan (om sökanden önskar startbesked ihop med bygglov).
 • Sektionsritning/marksektionsritning i skala 1:100.

Vid ansökan om altan behövs även:

 • Ritning över planlösning i skala 1:100 som anger de ytor som är lovpliktiga.

Avgift

För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt fastställt taxa. Observera att det för fastigheter inom detaljplanelagt område även kan tillkomma en planavgift.

Läs mer om avgifter

Senast publicerad: 2018-03-07