Tyck till
Talande webbLyssna

Charlottendals förskola

Sommaren 2020 planeras den nya förskolan intill Charlottendalsvägen stå färdig. En förskola i två plan om 800 kvm med plats för 160 barn.

Vad händer nu?

Uppdaterad 2019-02-21

Större vattensalamander har påträffats på tomten i två våtmarker på fastigheten. Förskolan berörs inte direkt men däremot den parkeringsyta, idrottshall och skola som ska byggas på samma fastighet. I samband med att större vattensalamander upptäcktes har kommunen genomfört inventeringar och analyser hur populationen inte ska ta skada av den byggnation som föreslås. Kommunen har samrått ärendet med länsstyrelsen eftersom större vattensalamander är en skyddad art enligt artskyddsförordningen. Länsstyrelsen har därefter beslutat att kommunen ska genomföra skyddsåtgärder för att kunna igenlägga befintliga våtmarker. Skyddsåtgärderna består i att kommunen ska anlägga två nya våtmarker i närområdet. Om två år ska kommunen kunna visa att vattensalamandrarna trivs i de nya dammarna genom att de föryngrar sig. Just nu utreder kommunen exakt placering av ny dammar och hur de ska fungera på bästa sätt. Under våren kommer de att anläggas. Det finns inga hinder för att förskolan ska byggas utifrån länsstyrelsens beslut.

Uppdaterad 2019-01-18

Nu har vi påbörjat markförberedande arbeten. Vegetation tas bort, marken friläggs samt en del bergssprängning genomförs för att göra plats för den framtida förskolan och dess utemiljö. Parallellt pågår projektering av den framtida sporthallen samt trafiklösningen med gång-och cykelbanor, hämta/lämna parkering samt personalparkering.

Information om förskolan

På grund av de många nybyggnationerna i Gustavsbergsområdet har behovet av förskoleplatser ökat. Utbildningsnämnden har därmed beställt en nybyggnation av förskola på fastigheten Gustavsberg 1:187 i Charlottendal av tekniska nämnden. Förskolan uppförs i två plan om 800 kvm vardera, här kommer 160 barn delas in i tolv hemvisten med vardera 12–15 barn enligt Skolverkets senaste riktmärke.

Förskolan har en miljömedveten inriktning som speglas i så väl placering som materialval och energieffektivisering. Projektet bedrivs i samverkan med Värmdö kommuns strategiska partner Arcona.


Fler bilder på förskolan


Se fasadritningar här

Fasad 1

Fasad 2

Frågor och svar

När startade arbetet?

Under januari 2019.

Hur länge ska projektet pågå?

Förskolan ska vara klar för verksamheten att öppna hösten 2020.

Vad beräknas hela projektet kosta?

Total budget för projektet är 70 miljoner kr.

Hur kommer trafiksituationen lösas under projektet?

Projektet innebär att det kommer gå en del byggtrafik längs Charlottendalsvägen vilket kommer medföra en del buller, men vi bedömer inte att trafiken kommer påverkas i någon större omfattning.

Hur kommer trafiksituationen lösas när förskolan öppnas?

Det är under utredning, vi tittar på en trafiklösning som ska vara så säker för barnen som möjligt och samtidigt minimerar trafiken i bostadsområdet.

Hur stor kvadratmeteryta är beräknat per barn?

Vi följer skolverkets riktmärke med minst 10kvm/barn invändigt samt 30kvm friyta/barn utomhus.

När kan man söka förskoleplats på den nya förskolan?

Charlottendals förskola är sökbar från februari 2019.

Hur kommer grönområdena i området hanteras?

Förskolans utemiljö består av två gårdar, en gård som är anpassad för de mindre barnen samt en gård som är mer utmanande för de större barnen. Den mer utmanande gården har mer orörd skogsmark. Förskolon ligger också i nära anslutning till skog och natur.

Hur ser planeringen ut för den kommande skolan och den nya idrottshallen?
F-9 skolan byggs av Turako, den beräknas stå färdig till höstterminen 2021. Idrottshallen planeras stå klar samtidigt som skolan.

Frågor?

Om du har frågor om Charlottendals förskola så är du välkommen att kontakta fastighetsenheten via telefon 08-570 470 00. Du kan också ställa dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se eller kontakta oss via varmdo.kommun@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-04-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information