Talande webbLyssna

Östra Mörtnäs (D209)

Den detaljplan som nu finns antagen möjliggör byggande av 43 st småhus på den norra delen av området och fyra st flerbostadshus med totalt 72 st lägenheter i den östra delen närmast vattnet. Skanska Nya hem är byggherre i området.

Planer finns också för ytterligare 8 st flerbostadshus på den södra delen av området närmast Grisslingerakan, men dessa ligger i en framtida detaljplan. I området planeras utöver bostäderna även för en förskola, småbåtsbryggor, en ångbåtsbrygga och en parklek. Att delar av naturen exploaterats vägs upp av att tillgänglighet och kvalitet på de rekreativa ytorna förbättras. Målsättningen är att områdets höga rekreations- och naturvärden så långt som möjligt bevaras.

Värmdö kommuns genomförande

För att exploateringen ska vara möjlig att genomföra krävs utbyggnad av allmän plats. All allmän platsmark inom detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Kommunen ansvarar för projektering och utbyggnad av vatten och avlopp, gator, gång- och cykelbanor och park inom den allmänna platsen och anläggandet av vandringsstråket Värmdöleden inom exploateringsområdet.

Aktuella arbeten

2019-03-12

Kommunens arbeten gällande park inom den allmänna platsen och anläggandet av vandringsstråket Värmdöleden inom exploateringsområdet planeras att påbörjas våren 2019 och vara klart sommaren 2020

januari 2017

I november 2016 gick kommunens upphandlade entreprenör SIAAB i konkurs. Arbetena har därför legat nere under en tid, men från mitten av januari så har Skanska Väg & Anläggning övertagit entreprenaden. De flesta sprängningsarbetena kopplat till kommunens delar är avklarade och fokus ligger nu på att få vatten- och avloppssystemet på plats. Arbetet pågår både på den norra och södra delen samtidigt. Tidplanen har på grund av konkursen förskjutits något och Skanskas arbeten beräknas nu vara färdigställda.

Skanska Nya Hem har också påbörjat markarbetena för husen.

Vandringsstråket Värmdöleden leds om

I samband med att Skanska påbörjar sina förberedande markarbeten kommer vandringsstråket Värmdöleden behöva ledas om då den går rakt igenom arbetsområdet. Till en början kan det vara lite besvärligt att ta sig fram men inom kort kommer en tillfällig vandringsled att anläggas utmed vattnet för förbättrad framkomlighet.

Klicka på bilden för att förstora den

Undersökning av misstänkta fornlämningar

Under detaljplanearbetet har länsstyrelsen deltagit som brukligt och i planområdets norra del finns lämningar i form av skyttegravar från tiden före första världskriget. Dessa ansågs dock inte ha sådant kulturhistoriskt värde att det påverkar exploateringen av området.

I samband med att Skanskas förberedande markarbete med trädfällning och röjning satte igång för området närmast väg 222 uppmärksammades något man misstänkte kunde vara lämningar med värde ur kulturmiljösynpunkt. Arbetet avbröts och länsstyrelsen kopplades in för att utreda dessa misstänkta lämningar. Besiktningen av området konstaterade att där inte fanns något av antikvariskt värde och att arbetena med schakt- och utfyllnadsarbeten kunde fortgå som planerat.

Vid länsstyrelsens besiktning av området gjorde man också en extra koll av norra delen av detaljplaneområdet och upptäckte då något som misstänktes kunde vara fornlämningar. En arkeologisk utredning utfördes men gav även den beskedet att området inte har några fornlämningar eller hinder ur kulturmiljösynpunkt som påverkar fortsatt exploatering.

Kontakta projektledare

Har du några frågor kontakta projektledare Lukas Eliasson via mejl lukas.eliasson@varmdo.se eller kontakta 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-03-12