Tyck till
Talande webbLyssna

Gällande områdesbestämmelser

Barnviks by, Värmdö

Områdesbestämmelser för Barnvik vann laga kraft 2013-06-04.

Områdesbestämmelse för Barnvik, Barnvik 1:3 m.fl

Barnvik finns utpekat i kommunens kulturmiljöprogram Skärgårdsbygd för det höga kulturhistoriska värde som bykärnan besitter. Barnvik bevarar äldre agrar bebyggelse från 1800-talet och sekelskiftet 1800/1900.

Barnvik bidrar till förståelse för livet i det förindustriella Värmdö vilket ger byn pedagogiska och samhällshistoriska värden.

Särskilt intressant är att ekonomibyggnader och uthus bevarats samt att stora delar av odlingslandskapet fortfarande hålls öppet, vilket gör att byn fortfarande har karaktär av en agrar brukningsenhet.

Handlingar

Senast publicerad: 2016-04-20