Talande webbLyssna

Sveviatomten, Ösby 1:38

Kartbild Mörtnäs Grisslinge

Klicka på bilden för att förstora den

Syftet med planen är att skapa möjlighet till bostadsbebyggelse på fastigheten Ösby 1:38 och området direkt norr om på Ösby 1:65. Området kommer utredas för exploatering av flerbostadshus och småhus och bedöms i tidigt skede kunna rymma cirka 300–400 lägenheter.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Samrådshandlingar håller på och tas fram. Inledande utredningar kring geoteknik, markföroreningar, trafik, buller och dagvatten är under framtagande. Området planeras att markanvisas till en byggherre under sommar/höst 2018.

Planhandlingar finns här

Start-PM Sveviatomten, Ösby 1:38


Bakgrund

Området som består av fastigheterna Ösby 1:38 samt del av Ösby 1:65 ligger i Gustavsberg mellan Ösbydalen och Ösbyskolan och används idag för fordonsverkstad, förråd och upplag. Området gränsar även mot naturreservatet Ösbyträsk och ägs av Värmdö kommun.

Planområdet

Detaljplaneområdet är lokaliserat till Ösby 1:38 och del av Ösby 1:65.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Sophie Dahllöf sophie.dahllof@varmdo.se, planarkitekt Sofia Elrud sofia.elrud@varmdo.se eller telefon 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-01-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument