Talande webbLyssna

Planprogram Brunn

Kartbild Planprogram Brunn

Klicka på bilden för att förstora den

Syftet med planprogrammet är att ge mål och utgångspunkter inför kommande detaljplanering.

Planprogramsarbetet har initierats av Värmdö kommun. Kommunen åtar sig att upprätta planprogram för att utreda och föreslå förändringar i det aktuella planprogramsområdet. Planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete. En viktig del av programarbetet är att hålla ett programsamråd med intressenter, boende och allmänheten som kan lämna synpunkter på programförslaget. Programsamrådet planeras att hållas under våren 2019. Planprogrammet förväntas godkännas under fjärde kvartalet 2019.

Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede ta fram ett förslag för markanvändning och samråda med intressenter och parter för området. Inriktning för arbetet är att sammanföra strategiska värden för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. En preliminär avgränsning av planprogramsområdet har tagits fram, men kommer att preciseras vidare under planprogramsarbetet.

Planhandlingar finns här:

Start PM

Status i planarbetet 

Pil planprogram

Syfte och bakgrund

I Värmdö kommuns översiktsplan 2012–2030 beskrivs att Brunn ska utvecklas till ett sammanhållet och levande centrum med en blandning av service, bostäder, arbetsplatser, handel samt skol- och idrottsverksamhet. I den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) är Brunn utpekat som ett sekundärt utvecklingsområde. Dessa beskrivs som bebyggelseområden vilka har potential att kompletteras och utvecklas.

Markägare runt Brunn samt vid Kulla-Karby har visat intresse för att utveckla delar av sin mark för bostadsändamål. Exploatörer i Lillängsdal- Forsvik har även tidigare inkommit med planansökan till kommunen.

Kring Brunn finns flera förändringsområden (PFO) där planläggning och VA-utbyggnad kommer att påbörjas under de närmaste åren. Dessa PFO-områden föreslås ingå i programarbetet för att i dessa kunna kartlägga behovet av infrastruktur och service.

Ett syfte med programarbetet är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med erfarenheter och synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, boende och andra berörda inför fortsatt detaljplanering. Planprogrammet utgår från kommunens översiktsplan och andra övergripande strategiska dokument och ska ange kommunens viljeinriktning för området.

Under programsamrådet ges möjlighet för närboende, fastighetsägare, myndigheter, organisationer och andra berörda att lämna synpunkter på programförslaget. Efter programsamrådet bearbetas programförslaget och antas därefter av Värmdö kommun.

Om planprogram

Ett planprogram är ett dokument som tas fram innan arbetet med de juridiskt bindande detaljplanerna påbörjas. Planprogrammet utgår från kommunens översiktsplan, övergripande strategiska dokument och ska ange kommunens viljeinriktning för området.

Under programsamrådet ges möjlighet för fastighetsägare, närboende, remissinstanser och andra berörda att lämna synpunkter på programförslaget. Efter programsamrådet bearbetas programförslaget och kommer därefter att antas av Värmdö kommun. När programmet har antagits kommer det att ligga till grund för fortsatt detaljplaneläggning och byggnation.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Julia Karlsson, julia.karlsson@varmdo.se och planarkitekt Sten Hammar, sten.hammar@varmdo.se, telefon 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-01-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument