Talande webbLyssna

Detaljplanering PFO Torsby T3

Kartbild över Torsby T3

Planarbete pågår för PFO-område Torsby T3. Syftet med planläggningen är att anpassa bebyggelse och vägar inom planområdet till ett permanentbebott område.

För att värna naturen och säkerställa tillgången på rent och friskt vatten kommer detta att innebära en utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. För att värna naturen och säkerställa tillgången på rent och friskt vatten kommer detta att innebära en utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten.

Läs mer här om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Planhandlingar finns här:

Antagandehandlingar PFO T3 Torsby


Status i planarbetet

Planpil utställning

Detaljplanen Torsby T3 är överklagad till mark- och miljööverdomstolen. Tiden för överklagan gick ut 2017-07-07. 

Bakgrund

Torsby är ett av kommunens förändringsområden där en omvandling till åretruntboende pågår sedan många år. Förändringsområdena, där planläggning och utbyggnad vatten och spillvatten planeras, är utpekade i kommunens översiktsplan 2012–2030. Torsby var även utpekat i den förra översiktsplanen från 2003.

Planarbetet innebär att möjlighet till styckning och att storlek på byggrätt utreds. Vidare ska detaljplanerna visa hur grönstrukturen kan bevaras och hur andra bevarandevärden ska hanteras.

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije på 08-570 470 00 eller via mejl helena.gaije@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-01-30