Tyck till

Medborgardialog vägval Hemmesta

Illustration till strukturplan

Tack för deltagandet i medborgardialog två gällande förslag på framtida utveckling kring Hemmesta. Ta del av materialet och ge fler synpunkter.

Under sommaren och hösten har två arkitektkontor arbetat med att ta fram förslag till översiktliga planer för området, strukturplaner. Här kan du ta del av presentationerna från höstens medborgardialog.

Material från dialogen 18 och 19 oktober

Höstens medborgardialog

Under medborgardialogen gavs möjlighet att träffa tjänstemän och arkitekter för att ställa frågor och diskutera de olika förslagen.

Det ena förslaget bygger på en parallell väg genom Storskogen, ”Tvåvägsalternativet”, och det andra förslaget på att Skärgårdsvägen trimmas och byggs ut med ett körfält, ”Skärgårdsvägen som trefältsväg”.


Ett övergripande mål med planeringsprocessen är att fastlägga om fortsatt samhällsutveckling i Hemmestaområdet och utvecklingen på Östra Värmdölandet ska utgå ifrån att Skärgårdsvägen långsiktigt är den enda huvudvägförbindelse eller om en parallell väg ska byggas genom Storskogen.

Vad händer nu?


Materialet från medborgardialog två finns nu tillgängligt på hemsidan. Du kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter till och med den 10 november. Därefter kommer ett eller flera förslag till strukturplaner att tas fram utifrån inkomna idéer och synpunkter. Strukturplanen kommer sedan ligga till grund för fortsatt politiskt arbete.

Tidigare medborgardialog

Den 10 och 11 maj bjöd Värmdö kommun in till den första medborgardialogen av två gällande den framtida utvecklingen av området kring Hemmesta. Under dialogen presenterades ett förslag till målbild med olika utvecklingsalternativ för Hemmestas framtid. Ämnen som diskuterades under medborgardialogen var vägstruktur, natur- och kulturvärden, friluftsliv, bostadsbebyggelse och behov av service. En viktig fråga som lyftes var om en parallell väg är nödvändig för att avlasta Skärgårdsvägen eller vilka åtgärder som annars behöver vidtas längs Skärgårdsvägen för att säkra framkomligheten ur ett långsiktigt perspektiv.

Ett stort antal deltagare tog sig tid att komma vid tillfället. Totalt inkom cirka 90 yttranden vid medborgardialogen den 10 och 11 maj och cirka 300 yttranden inkom efteråt via kommunens hemsida. Dessa yttranden har sammanställts och finns tillgängliga i dokumentet ”Medborgardialog Vägval Hemmesta sammanställning av inkomna synpunkter”.

Material från dialogen 10 och 11 maj

Nedan hittar du allt material.

 

Personer diskuterar i grupper framför en utställning.

Detaljplan för Hemmesta centrum

Parallellt med denna planeringsprocess pågår detaljplaneläggning av Hemmesta centrum kommer att omfattas av den nya strukturplanen. Detaljplaneprocessen är tänkt att fortgå men anpassningar till strukturplanen kan bli nödvändiga i nästa skede.

Läs mer om detaljplanen för Hemmesta centrum här >>

Har du frågor?

Kontakta Moa Öhman, moa.ohman@varmdo.se, 08-570 485 82

Senast publicerad: 2017-11-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation