Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
20 februari 2019

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Policy och riktlinjer för inköp och upphandling

Ny policy och riktlinjer för inköp och upphandling har antagits. Den nya policyn är i linje med den i Sverige gällande nationella upphandlingsstrategin och ersätter den beslutad 2014-02-19.

Den nya policyn innebär att all upphandling ska präglas av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Policyn innehåller också möjlighet till reserverade kontrakt för sociala företag. Den nya policyn har också ett tydligt fokus på ett strategiskt arbete med kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. För att möjliggöra detta fokus innehåller den nya policyn en reglering som innebär att berörd nämnd beslutar övergripande, strategisk riktning med avseende på upphandlingar av särskild och principiell betydelse.

Ny policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

En övergripande policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering har antagits tillsammans med riktlinjer för kommunal medfinansiering. Riktlinjerna tydliggör vilka satsningar som kan få medfinansiering samt hur ansökan ska utformas. Till riktlinjerna föreslås kommunstyrelsen avsätta en årlig budget om 250 tkr.

Tidigare har flera nämnder haft möjlighet att bevilja föreningsbidrag. I det arbetet har några nämnder antagit egna riktlinjer medan andra följt de riktlinjer som tagits fram av kommunstyrelsen. För att få en enhetlig struktur har nya styrdokument arbetats fram där syfte, ramverk och förhållningssätt utifrån lagstiftning framgår. Policyn tydliggör också ansvaret för den nämnd som är ansvarig för att bevilja bidrag eller medfinansiering.

Ansökningstiden för 2019 års kommunal medfinansiering förlängs till den 31 maj 2019.

Revidering av arvode till röstmottagare vid val 2019

Kommunfullmäktige beslutade i september 2017 om arvodesnivåer för röstmottagare vid valet 2018 och valet 2019. Efter revidering och beslut i valnämnden har nu kommunfullmäktige beslutat att arvoden till röstmottagare i vallokal höjs och att möjlighet för röstmottagare att få ersättning för förtäring under valdagen mot kvitto tas bort. Ersättning för utbildning ändras från en fast ersättning till en timersättning. Vidare innebär beslutet att ett arvode sätts för röstmottagare vid förtidsröstning, samt för övrig valpersonal, som anställs av kommunen. Beslutet förenklar bemanning och utbetalning av ersättningar i samband med val.

Reviderad förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar

Med anledning av sommarens många skogsbränder har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmärksammat att eventuell ersättning till kommuner för räddningstjänstkostnader innebär att den kommunala självrisken beräknas på samtliga i förbundet ingående kommuners självrisker och inte bara i den kommun där räddningstjänsten genomförts.

För att kostnaden för självrisk vid en räddningsinsats enbart ska belasta den eller de kommuner där insatsen skett görs ett tillägg till förbundsordningen så att den eller de kommuner där räddningsinsatsen utförs ska stå för självrisken.

Senast publicerad: 2019-02-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation