Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunstyrelsen, 
30 maj 2018

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Helikoptern bör snarast tillbaka till Värmdö

Värmdö kommun anser att en lösning för en långsiktig och fungerande lokalisering för ambulanshelikoptern i kommunen är högprioriterad. Den utredning som landstinget har gjort visar att det är möjligt att återlokalisera helikoptern till Värmdö om rätt åtgärder vidtas.

Stockholms läns landsting och Värmdö kommun har en avsiktsförklaring om att ambulanshelikoptern snarast bör återplaceras i Värmdö. Värmdö kommun har drivit på i frågan och samtidigt verkat för att fler platser utreds parallellt för att säkerställa en återlokalisering av ambulanshelikoptern till kommunen.

Efter att avsiktsförklaringen tecknats har bland annat flera workshops anordnats där piloter, säkerhetschefer och representanter från Stockholms läns landsting och Värmdö kommun har deltagit. En gemensam styrgrupp med representanter från kommunen och landstinget bildades för att kunna styra utredningen.

Nu är parterna också överens om att en fördjupad utredning av fler platser ska påbörjas. Operatören Babcock kommer att vara delaktig i det arbetet. Värmdö kommun har även föreslagit att en annan part än operatören kan ansvara för själva flygplatsen.

När alla nödvändiga åtgärder är gjorda är det Transportstyrelsen som tillsammans med Länsstyrelsen, Värmdö kommun och Försvarsmakten ska godkänna helikopterverksamheten i Mölnvik. Målet är att ambulanshelikoptern ska vara tillbaka på Värmdö senast år 2020.

Markanvisning till Turako och Engelska skolan

Turako AB och Internationella Engelska skolan kommer att bli det radarpar som bygger och förvaltar en fristående skola i Värmdö. Markanvisningen har beslutats av kommunstyrelsen.

Värmdö kommun har via sin hemsida annonserat efter en lämplig byggherre för byggnation av lokaler för förskoleklassverksamhet, grundskoleverksamhet och fritidshem i fristående regi. Uppdraget gäller att bygga en F-6-skola, med prioritet F-3 som ska starta senast 2021. Målet är att kunna etablera en F-9-skola på fastigheten.

En utvärderingsgrupp har utvärderat de förslag som inkommit och bedömningen är att Turako AB tillsammans med Internationella Engelska skolan bäst uppfyller de angivna kriterierna.

Omorganisation inom förvaltningen

En översyn av förvaltningsorganisation har gjorts. Intervjuer har gjorts med sektorchefer och fokusgrupper med avdelningschefer och enhetschefer. Analysen visar att det finns en tilltro till den nuvarande organisationen men att det krävs en ökad flexibilitet och framförhållning i organisationen.

Den genomförda analysen visar på att det i grunden finns en tilltro till nuvarande organisation, men att det finns saker som bör rättas till. Bland annat behöver den strategiska förmågan höjas samt samverkan mellan de olika delarna inom förvaltningen förbättras. En tydligare styrmodell klargör samband mellan mål och budgetprocess.

Värmdö kommun köper Ekvallen

Värmdö kommun köper idrottsanläggningen Ekvallen.

Anläggningen ägs och drivs idag av företaget Ekvallen Värmdö AB och genom köpet förvärvar kommunen även tillhörande maskiner och inventarier. Den totala köpesumman är 18 mnkr.

Från och med 1 januari 2018 har Värmdö kommun tagit över driften av merparten av idrottsanläggningarna i kommunen. Syftet är att långsiktigt kunna utveckla kvaliteten, säkra underhållet och förbättra servicen för alla värmdöbor och föreningar som använder anläggningarna. Anläggningarna är i behov av underhåll och det finns även behov av nya anläggningar.

Att effektivisera driften är en del i att skapa förutsättningar för detta.

Ekvallen är den sista av de anläggningar i kommunen som nu övergår i kommunal drift.

Näringslivets perspektiv

En konsekvensanalys för att säkerställa näringslivets perspektiv ska göras när tjänsteskrivelser bereds. Värmdö kommun har en fast mall som ska användas för tjänsteskrivelser.

Under rubriken ”Bedömning” finns i dagsläget fyra obligatoriska underrubriker för att säkerställa att en konsekvensanalys alltid genomförs av ett besluts konsekvenser för ekonomi, miljö, medborgare samt barn. Det föreslås nu att ytterligare en obligatorisk underrubrik införs i tjänsteskrivelser – ”konsekvenser för näringslivets villkor”.

Tillägget syftar till att säkerställa att öka bredden på de konsekvensanalyser som genomförs samt att företagens villkor alltid ska belysas när kommunen fattar ett beslut.

Översyn av styrdokument

Kommunfullmäktige antog den 13 december 2017 riktlinjer för styrdokument och gav i samband med detta beslut kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av

författningssamlingen. Nämnderna har fått i uppdrag att genomföra liknande översyn för sina styrdokument som ligger utanför författningssamlingen.

Utifrån det uppdraget så har flera styrdokument reviderats, bytt namn eller upphävts. I Värmdö kommuns författningssamling ingår det för närvarande 137 styrdokument. Arbetet med översynen fortsätter.

130 nya hyresrätter i Munkmora

En detaljplan och exploateringsavtal för Ösby 1:46, 4:2 m.fl. i Munkmora har antagits. I samband med det har ett exploateringsavtal tecknats med Värmdö Bostäder.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse genom förtätning i området Munkmora. Förslaget till detaljplan innehåller tre nya bostadshus, varav ett bostadshus i tio våningar och två bostadshus i sex våningar. Totalt planeras cirka 130 bostadslägenheter som ska upplåtas med hyresrätt.

I samband med byggnationen kommer en upprustning av befintlig gång- och cykelbana samt iordningställande av ett nytt torg och lekytor vid Markörplan genomföras av kommunen. Den befintliga bussgatan ska kompletteras med en trottoar som sammanbinder bostadsområdet fram till Munkmoraskolan. Värmdö Bostäder ska även iordningställa en ny återvinningsstation som ersätter den återvinningsstation som idag finns och behöver flyttas på grund av byggnationen.

Markanvisning för Kråkberget

Ett markanvisningsavtal tecknas mellan Värmdö kommun och Frentab Fastighetsutveckling AB.

Detaljplanearbete för Kråkberget pågår och kommunen äger två fastigheter inom planområdet - Gustavsberg 1:78 och 1:87. Kommunen bygger normalt inte bostäder i egen regi utan markanvisar till en byggherre. Frentab Fastighetsutveckling AB äger genom flera bostadsrättsföreningar fastigheter som ska planläggas inom detaljplanen för Kråkberget. Det bedöms därför att en direktanvisning till Frentab medför stora fördelar och samordningsvinster.

Under 2016 genomfördes parallella arkitektuppdrag för Gustavsbergs centrala delar där Kråkberget ingick som ett delområde. Resultatet ligger nu till grund för detaljplanearbetet för Kråkberget.

Nytt avtal med Stockholms Bostadsförmedling

Ett nytt avtal har tecknats med Stockholms Bostadsförmedling AB. Det nya avtalet tecknas med Värmdö Bostäder, till skillnad från det tidigare avtalet som tecknats med både Värmdö kommun och Värmdö Bostäder.

Den 1 februari 2014 tog Stockholms Bostadsförmedling AB över förmedlingen av de cirka 2 000 bostäderna i Värmdö Bostäders bestånd. Detta regleras i två avtal som Värmdö kommun respektive Värmdö Bostäder AB har med Stockholms

Bostadsförmedling AB. Avtalen gäller till den 1 februari 2019.

Mellan år 2014-2017 förmedlade Stockholms bostadsförmedling 532 lägenheter till personer från Värmdö, varav 401 lägenheter förmedlades från bostadskön och 131 från Värmdökön.

Senast publicerad: 2018-05-31

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation