Tyck till

Värmdös föreningsbidrag

Här finns information om alla Värmdös föreningsbidrag.

I broschyren policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering hittar du utförlig information om syfte, mål och allmänna bestämmelser om bidrag och stöd till föreningslivet.

I broschyren Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag finns specifik information som gäller respektive bidrag.

Båda broschyrerna kan du ladda hem digitalt i högerspalten. Du kan också kontakta oss för att få broschyren hemskickad till dig.

Aktivitetsbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet

Syftet med aktivitetsbidraget är att stimulera till utveckling av idrottsföreningars barn- och ungdomsaktiviteter. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 till och med 19 år i Värmdö kommun.

Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska göras på närvarokort. Antingen genom att ladda ned Excelfil i högerspalten eller via närvarorapporteringssystem rekommenderade av RF. Till exempel IdrottOnline, Laget.se eller SportAdmin.

Bidraget kan sökas två gånger per år

 • För vårterminen (1 jan-30 jun) ska ansökan vara inne senast den 25 augusti.
 • För höstterminen (1 jul-31 dec) ska ansöka vara inne senast den 25 februari.

Ansökan görs via APN (Aktivitetskort på nätet) Läs mer om APN

Logga in och sök bidraget via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta kultur- och fritid för mer information om APN.
kultur-fritid@varmdo.se

Arrangemangsbidrag

Bidraget avser att stimulera och stödja offentliga arrangemang som anordnas av föreningar och som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmän och kulturell synpunkt. Till exempel festivaler, konserter, teaterföreställningar och föreläsningar. Bidraget ska ge olika föreningar möjlighet att visa sig för en publik och ordna icke-kommersiella arrangemang.

Bidraget kan sökas fyra gånger per år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.

Logga in och sök bidraget via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag för föreningsdriven kulturskoleverksamhet för barn och unga

Syftet med bidraget är att stimulera till breddat utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga i åldern 3 till och med 19 år i ämnena dans, teater/drama, musik och cirkus. Kulturskoleverksamheten ska ske regelbundet och vara ledarledd av personer som har relevant kompetens inom det aktuella ämnesområdet.

Ansökan för bidrag görs två gånger per år.

 • För vårterminen (1 jan-30 jun) ska ansökan vara inne senast den 15 februari.
 • För höstterminen (1 jul-31 dec) ska ansökan vara inne senast den 15 september.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se Uppleva och göralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan öppnar i januari och augusti.

Bidrag till öppen verksamhet samt skolloveverksamhet

Bidraget avser att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter på skollov i form av öppen verksamhet eller läger och kurser för barn och unga
6-19 år.

Verksamheten ska:

 • vara lekfull och anpassad efter barnens behov
 • ha ledare med grundläggande kunskaper om barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling
 • inte bedriva organiserad tävlingsverksamhet
 • bedrivas på barns villkor och ta hänsyn till barns variationer i utvecklingstakt

Ansökan för bidrag görs tre gånger per år

 • För sport- och påsklov ska ansökan vara inne senast den 15 december.
 • För sommarlov ska ansökan vara inne senast den 15 april.
 • För höst- och jullov ska ansökan vara inne senast den 15 september.

Logga in och sök bidraget via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statligt bidrag till gratis sommarlovsaktiviteter

Värmdö kommun fördelar bidrag till föreningar och kommunal verksamhet för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter för kommunens barn och unga mellan 6 till 15 år. Satsningen är ett initiativ av regeringen och Värmdö kommun fördelar de medel som kommunen har möjlighet att rekvirera hos Socialstyrelsen.

För att beviljas bidrag ska sommaraktiviteterna bland annat möta följande kritierier:

Sommaraktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande
 • främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2017.

Läs mer om kriterierna på Socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidsplanen för kommunens arbete med sommarlovsmedlen 2017 ser ut som följande:

 • 1 februari – Ansökan öppnar på kommunens hemsida.
 • 15 april – Sista dag att lämna in er ansökan innan systemet stänger.
 • 31 maj – Besked om bidrag senast den sista maj 2017.

Handläggning av inkomna ansökningar sker löpande mellan 1 feb - 31 maj.

Beviljande av bidrag sker i förhållande till tilldelade medel för Värmdö kommun.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se Uppleva och göralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundbidrag till barn- och ungdomsföreningar

(som inte är en idrottsförening)

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för föreningarna att bedriva och utveckla sin verksamhet. Bidraget kan sökas av föreningar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 år till och med 19 år. Exempel på bidragsberättigade föreningar:

 • Friluftsfrämjandet,
 • Naturskyddsföreningen,
 • Scoutföreningar.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se Uppleva och göralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
senast den 31 mars för innevarande år.

Bidraget kan sökas en gång per år senast den 31 mars.

Ansökan öppnar i januari.

Grundbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för idrottsföreningar att bedriva och utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 till och med 19 år i Värmdö kommun.

Bidraget kan sökas en gång per år senast den 31 mars.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se Uppleva och göralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan öppnar i januari.

Projektbidrag för särskild samhällsnytta

Bidraget avser att inom kultur- och fritidsområdet:

 • Stimulera utveckling inom integration, jämställdhet och mångfald samt stödja särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet och tillgänglighet för alla.
 • Öppna upp och tillgängliggöra arenor för personer som vanligtvis inte representerar ordinarie besökargrupp, samt bidra till att säkerställa utveckling av aktiviteter utifrån socioekonomisk bakgrund, genus-, hbtq- och funkisperspektiv.

Ungdomsförening ansluten till Fritidsforum är berättigade att söka
bidraget.

Bidraget kan sökas när som helst under året.

Logga in och sök bidraget via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Startbidrag för ideella föreningar

Detta bidrag avser att täcka delar av de kostnader som finns för att starta en ny ideell förening. En förening kan söka startbidrag under sitt första verksamhetsår.

Ungdomsförening ansluten till Fritidsforum är berättigade att söka
bidraget.

Bidraget kan sökas när som helst under året.

Logga in och sök bidraget via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Särskilt kulturbidrag

Kan sökas av föreningar för insatser inom kulturområdet. Exempel på sådan verksamhet kan vara bevarande av kulturhistoriska miljöer och traditioner, opinionsbildande verksamhet inom kultur eller kulturellt nyskapande. Läs mer i Policy för föreningsstöd i högerspalten.

Sista ansökningsdag är den 31 mars årligen.

Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se Uppleva och göralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan öppnar i januari.

Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag

Pensionärsorganisationer och intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning kan söka ett årligt grundbidrag. För bidraget gäller att verksamhet bedrivs för medlemmar bosatta i Värmdö kommun.  Ansökan om bidrag ska vara omsorgs- och välfärdssektorn tillhanda senast den 31 mars.

Grundbidrag handikapporganisationer ansökan - blankett.pdf

Grundbidrag pensionärsorganisationer ansökan - blankett.pdf

 

Socialnämndens verksamhetsbidrag

Ideella föreningar och organisationer kan ansöka om verksamhetsbidrag från socialnämnden. Bidraget syftar till att stödja föreningars/organisationers etablerade, kontinuerliga verksamhet för Värmdö kommuns medborgare.

Ansökan om bidrag ska vara omsorg- och välfärdssektorn tillhanda senast den 15 oktober.

Verksamhetsbidrag ansökan-blankett.pdf

 

Senast publicerad: 2018-01-23