Eldning

Under eldningsveckor får man elda grenar och trådgårdsavfall utomhus. Vid torrt väder kan det vara eldningsförbud även under eldningsveckorna. Eldning inomhus kan ske året om i en godkänd eldstad, som sotas regelbundet.

Eldning utomhus

I områden som är planlagda får eldning av torrt trädgårdsavfall i form av kvistar och grenar endast ske under eldningsveckorna:

  • Vecka 16–18
  • Vecka 41–43.

I kommunens webbkarta kan du se om du bor inom detaljplanelagt område.

Eldningsveckorna har inrättats av miljö- och hälsoskäl och för att räddningstjänsten ska ha bättre kontroll över brandrisken.

Att tänka på vid eldning

  • Reglerna för eldning gäller även om du eldar i tunna/kar eller liknande
  • Elda endast torra kvistar och grenar.​ Elda inte löv, gräs och mossa, inte heller fuktiga kvistar.
  • Prata med grannarna om en lämplig tid för eldning. Då kan känsliga personer hålla sig inne och man kan undvika att få röklukt på tvätt som hänger ute.
  • Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.
  • Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.
  • Elden ska vara släckt när det mörknar.
  • Ta hänsyn till brandrisken.
  • Ha släckutrustning till hands och elda bara i mindre omfattning.

Brandrisk

Under tillåtna eldningsveckor måste du ändå vara uppmärksam på mark- och väderförhållanden. Eldning bör inte ske vid stark vind eller när marken är torr. Elda inte så att rök och gnistor riskerar att spridas mot skog, byggnader, tält eller vägar, eller så att el- och teleledningar kan skadas. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, skall alltid finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig.

Eldningsförbud

I vissa fall utfärdar räddningstjänsten eldningsförbud, exempelvis vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder. Du får använda kolgrillar eller små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud, om du är försiktig.

Följ alltid lokal nyhetsrapportering för att ha kontroll över eventuella eldningsförbud under pågående eldningsveckor.

För att veta om det är eldningsförbud kan du ringa Storstockholms brandförsvars telefonsvarare: 08-454 83 39.

Välj hellre återvinning och kompostering

Det finns bra alternativ till eldning. Mindre mängder trädgårdsavfall (högst en bil med släp) kan lämnas utan kostnad på kommunens återvinningscentraler. Om du har stora mängder trädgårdsavfall bör du lämna det på Koviks återvinningscentral (mot en mindre avgift). Du gör då även en samhällsnytta genom att avfallet flisas och används till bränsle.

Gräs, löv och annat komposterbart avfall bör komposteras på den egna fastigheten. Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten i hela kommunen.

Dispens från restriktionerna

Om du har särskilda skäl till att elda trädgårdsavfall inom planlagt område utanför eldningsveckorna kan du söka dispens hos bygg- och miljöavdelningen. Avgiften för handläggning av ärendet enligt gällande taxa är 2400 kronor. Observera att avgift tas ut även vid avslag.

Eldning utanför eldningsveckorna utan dispens kan leda till att den som eldar beläggs med ett förbud att elda. Överträdelser av förbudet åtalsanmäls av kommunen.

Dispens från eldningsförbud

Elda inomhus

Installation av villapanna

Ska du installera en panna läs mer under Braskamin och eldstad.

Begränsad vedeldning

Anledningen till att eldning bör begränsas är att röken kommer in över grannfastigheterna och kan orsaka irritation i luftvägar, stark lukt och spridning av sot. Speciellt utsatta är astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Vedeldning bildar så kallade polyaromatiska kolväten (PAH), som är cancerframkallande om de andas in. Via ventilationslösningar kan också röken från grannens skorsten tillföras inomhusluften.

Tänk på detta

När du eldar med ved ska du själv se till att förbränningen är effektiv med mycket tilluft för att minska utsläppet av luftföroreningar. Det räcker inte att din eldstad är miljögodkänd. Om din eldning medför en olägenhet för andra kan bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om hur du får elda. Anses eldningen mycket störande kan den till och med förbjudas. Observera att ett sådant beslut föregås av en utredning.

Eldning av ved i dessa så kallade lokala eldstäder (till exempel kamin, vedspis, öppen spis) är ett komplement till ett primärt värmesystem. Om du vill elda ved för hela husets värmebehov måste pannan vara ansluten till bästa möjliga teknik, för att kunna elda på ett effektivt och miljömässigt sätt. En av dagens tekniska lösningar som är bra att ansluta till eldstaden är ackumulatortank.