PFO I6 Enkärret

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i detaljplaneområdet I6, Enkärret.

Kartbild I6 Enkärret

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad

Information

2019-09-27

Projektering för kommunalt VA pågår. Inväntar besked om tillstånd för åtgärder inom Ingarö vattenskyddsområde. Preliminär start för utbyggnad är när detaljplanen vunnit laga kraft.

2018-02-02

Arbete med att ta fram förnyade granskningshandlingar pågår.

2016-09-23
Inom området finns minst tre olika vattenföreningar för att distribuera sommarvatten. För att undvika att dessa anläggningar skadas vid utbyggnaden av kommunalt VA behöver kommunen få information om var anläggningarna finns. Uppgifter om anläggningen vid Älgslingan har kommit kommunen tillhanda. Däremot saknas uppgifter om anläggningarna vid Kärrskogsvägen och Enkärrsvägen. Lämna gärna information om dessa till Jan Wennberg.

2016-07-12

Under sommaren kommer förslag på placering av förbindelsepunkt för vatten- och avloppsledningar att skickas ut till fastighetsägarna i området. Av följebrevet framgår om fastighetsägaren har möjlighet att justera förbindelsepunktens läge. Om justering önskas är det bra om svar är kommunen tillhanda senast 31 augusti. Inventeringen för riskanalysen som skulle ha gjorts vecka 26-27 blev inte utförd utan kommer att göras vecka 31-32.

2016-05-30

Under vecka 26  och 27 kommer inventering och fotografering av byggnader utföras inom området för att sammanställa en riskanalys inför kommande entreprenadarbeten. Riskanalysen ligger till grund för hur entreprenören ska hantera problemet med vibrationer. WSP utför riskanalysen.

2016-03-11

Detaljprojektering av VA-ledningarna har påbörjats. Vecka 11 kommer det att utföras provgropar med grävmaskin för att geoteknikerna ska kunna bilda sig en första uppfattning om markens beskaffenhet. Vecka 16 kommer det att utföras fler geotekniska undersökningar med en sk borrvagn.

2015-09-01

Projektet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp omfattar området som visas i kartan ovan.

Då utbyggnaden närmar sig kommer alla fastighetsägare att få ett brev med ytterligare information och en karta som visar var kommunen föreslår att fastigheten ska anslutas. Om man inte tycker att förslaget är bra kontaktar man kommunen, så kan vi ofta komma överens om ett annat läge.

I samband med detta brev meddelar vi också vilka fastigheter som kommer att behöva anslutas till ett LTA-system (LättTrycksAvlopp – avloppsvatten pumpas från fastigheten) och vilka som kommer att anslutas till ett självfallssystem.

Status i planarbetet

Planarbetet befinner sig mellan granskning och antagande. Ett arbete pågår för att föra planen framåt till ett antagandebeslut i kommunfullmäktige. Detaljplanen inväntar besked om tillstånd för åtgärder inom Ingarö vattenskyddsområde samt hantering av vissa plan- och genomförandefrågor.

Till detaljplanearbetet i PFO I6 Enkärretöppnas i nytt fönster

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Therese Antin via mejl therese.antin@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.