Talande webbLyssna

Vad händer med avfallet?

EU:s avfallsregler slår fast att vi ska ta hand om avfallet så bra vi kan. Avfallstrappans fem steg visar hur avfallet bäst tas om hand. Det lägsta, minst önskvärda steget är deponering, följt av energiåtervinning, materialåtervinning och återanvändning.

Helst ska vi ta oss upp till det översta steget och se till att det inte uppstår något avfall alls!

Läs mer om avfallstrappan på avfall Sveriges hemsidalänk till annan webbplats

Kommunens entreprenörer ansvarar för att transportera hushållsavfall och grovavfall till olika behandlingsanläggningar, för omhändertagande på bästa sätt för medborgarna och miljön. För detta betalar alla kommunens invånare en renhållningsavgift.

Exempel på vad som händer med avfallet som samlas in

Hushållsavfall

Hushållsavfall som inte kan återvinnas samlas in och transporteras till Högdalenverket söder om Stockholm. Där bränns det och tas tillvara i form av el och fjärrvärme.

Matavfall

Allt matavfall som samlas in i kommunen skickas till biogasanläggningen utanför Huddinge. Avfallet hamnar där i en rötkammare där det processas till biogas och biogödsel.

Grovavfall

Grovavfall lämnas in på någon av kommunens återvinningscentraler. Där ser man till att avfallet återvinns med miljöriktiga metoder innan det skickas till Koviks återvinningsanläggning. Sortera enligt anvisningarna vid återvinningscentralen. Fråga personalen om du är osäker på hur du ska sortera.

Farligt avfall

Samlas in separat och skickas för specialbehandling. Det finns flera behandlingsmetoder. En del kan renas och återvinnas, annat kan förbrännas med energiutvinning och omfattande rening av rökgaserna.

Vitvaror

Skickas för behandling till certifierade elektronikåtervinnare. Metallen blir till ny råvara, plasten återvinns genom energiutvinning och farliga ämnen tas om hand som farligt avfall.

Tidningar och returpapper

Lämnas i särskilda behållare på återvinningsstationer. Tidningarna och returpapperet går till återvinning, blir pappersmassa och slutligen nytt papper. Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten.

Trämaterial

Flisas och återvinns genom energiutvinning i förbränningsanläggningar och blir till värme och elektricitet.

 

Senast publicerad: 2019-10-23