Talande webbLyssna

Slamtömning

Det är viktigt att din avloppsanläggning fungerar som den ska då orenat avloppsvatten inte får släppas ut i miljön.

Det du kan göra för att försäkra dig om bästa möjliga reningseffekt i anläggningen och få så lång livslängd som möjligt är att med jämna mellanrum inspektera din anläggning. Mer information finns under Små avlopp

Kommunen fastställer taxor och avgifter för slamtömning varje år i kommunfullmäktige. Slamtaxa 2019 

Du beställer slamtömning på 08-570 470 00  eller via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourtömningsblankett finns här

Vägen till fastigheten, uppställningsplats och vändplats

Om tömning sker från slambil

 • Vägen, slambilens uppställningsplats och eventuell vändplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomlig utan hinder. Vändplats måste finnas om du bor vid en återvändsgata/väg. Läs mer i Tekniska handboken
 • Vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats måste vara hårdgjorda och klara belastningen av ett tungt fordon, även i våt väderlek.
 • Vägen ska ha fri sikt och god framkomlighet. Träd och växtlighet får inte inkräkta på vägbredd.
 • Om vägbom finns måste renhållningsavdelningen i god tid ha fått en nyckel eller låskod
 • Vintertid - vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats behöver vara ordentligt snöröjd och halkbekämpad. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden. Läs mer i Tekniska handboken

Om tömning sker direkt från slamfärjan

 • Båten behöver 1,0 meters djup i fören (vid land) och 2 meters djup (25 meter ut) så att den kan köra in till en angöringsplats samt 10 meter i farledsbredd. 

Från slambilens/slamfärjans plats till slamanläggningen

 • Marken för slangdragning behöver vara fri från hinder (högt gräs/annan växtlighet, trädgårdsmöbler, vedhögar etc) som försvårar arbetet men även kan kräva extra slangdragning. Avgift tas ut för extra slangdragning. Slambilen kör inte på gräsmattor eller andra markområden för att komma närmare anläggningen för att extra slangdragning ska undvikas.
 • Markera utlagd slang så att slamsugningspersonal hittar anslutningspunkten. Med egen sugledning för tömning av slamanläggning kan extra slangdragning undvikas.
 • Vintertid - sträckan mellan slambilen/slamfärjan och slamanläggningen behöver vara framkomlig och halkfri.

Anläggningen

 • Markera med skylt eller vimpel samtliga anläggningar som ska tömmas.
 • Typ av anläggning (sluten tank, slamavskiljare eller slamavskiljare med wc, minireningsverk eller fettavskiljare) samt fastighetsbeteckning ska synas tydligt på skylten/vimpeln.
 • Ha gärna skylten/vimpeln uppsatt året om för att inte missa att sätta upp den inför tömning och därmed riskerar en utebliven tömning och en avgift för bomkörning.

Brunnslock, sugkoppling

 • Röj bort växtlighet runt brunnslock, sugkoppling eller annan tömningspunkt så personalen har en fri arbetsyta runt om anläggningen för att kunna utföra tömningen på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt.
 • Locken ska vara lättåtkomliga, inga överbyggnader som altaner, trädäck etc. får finnas. Locken måste vara framgrävda om det ligger under eller i höjd med marknivån. Prydnader ska vara bortplockade från locken.
 • Locket får väga max 15 kilo.
 • Eventuell låsanordning ska entreprenören enkelt kunna låsa upp utan specialverktyg.
 • Sugledningens koppling ska vara lättåtkomlig.
 • Vintertid – skylten/vimpeln ska fortfarande synas tydligt om det är mycket snö eller har snöat.
 • Vintertid - se till att brunnslocket inte är fastfruset, ta bort snö och is från brunnslocket.

Tömningsintervall

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att slamavskiljare, slutna tankar och reningsverk (minireningsverk) samt fettavskiljare töms så ofta så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön och att anläggningens funktion inte äventyras.

För reningsverk och slamavskiljare med ansluten WC ska det tömmas minst varje år för att anläggningen ska fungera på rätt sätt. Slamavskiljare med enbart bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) minst vartannat år eller enligt beslut från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Slutna tankar ska vara kopplade till larm och tömmas vid behov.

Fettavskiljare töms minst var tredje månad för året-runt-verksamheter eller minst två gånger per år för säsongsverksamhet, det vill säga för verksamheter som har öppet max sex månader om året.

Du kan läsa mer i kommunens Avfallsföreskrift

Ändring av hämtningsintervall

Det är möjligt att ansöka om dispens för ändring av hämtningsintervall för slam, latrin och fettavskiljare. Ditt avlopp ska vara godkänt och en entreprenörsrapport ska ha skickats till kommunen. Vissa avloppstillstånd är tidsbegränsade och ska vara förnyade efter 10 år. Avloppet ska även uppfylla dagens krav på godkänt avlopp.

För handläggning av ärendet tas timavgift ut enligt fastställd taxa.

Blankett - Ansökan om ändrat hämtningsintervall

Information om godkända anläggningar 

För frågor om ändrat hämtningsintervall kontakta bygg- och miljöavdelningen på 08-570 470 00.

Har slamtömning utförts? 

Det kan ibland vara svårt att se om tömning utförts. Det kan kontrolleras på följande sätt;

 • Alla två- och trekammarbrunnar är alltid fyllda med vatten, det kan upplevas att brunnen inte är tömd. Kontrollera så här: Om det är en tjock kaka högst upp i brunnen eller om det känns trögt när du rör runt, är det inte tömt. Känns det lätt som vatten är det tömt.
 • Brunnarna har också olika bottnar. En del ska inte sugas helt torra utan ska ha ett mindre slamlager i botten. Är det bara ett mindre slamlager så har tömning utförts.

Om anläggningen inte har blivit tömd

Om du som fastighetsägare har förorsakat att entreprenören inte har kunnat tömma anläggningen får du betala för en bomkörning. Det gäller vid både obligatorisk tömning, extra tömning (budning) och jourtömning. Du säkerställer att tömning kan utföras utifrån anvisningarna i stycket ovan (Har slamtömning utförts?).

Om du har säkerställt att tömning kan utföras men ändå inte fått tömt, måste du reklamera det till kommunen inom en månad från den uteblivna tömningen för att vi ska kunna handlägga din reklamation.

Om din abonnemangstömning inte har kunnat utföras på grund av väderförhållanden återkommer entreprenören så snart väderförhållandena är bättre och tömmer anläggningen. I dessa fall behöver du inte betala för en bomkörning.

Kompostering av slam

Du har möjlighet att kompostera slam från din slamavskiljare. Det krävs dispens från kommunen för att kompostera slam. För att få dispens krävs att avloppsanläggningen har tillstånd och uppfyller dagens krav på rening. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din ansökan.

Ansök via e-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett - Ansökan om torrtoalett samt dispens för kompostering av latrin och slam

Kontakta bygg- och miljöavdelningen på 08-570 470 00 om du har några frågor om slamkompostering.

Inför slamtömningen, tänk på detta:

För att vi ska kunna tömma din anläggning behöver du säkerställa att tömning kan utföras. Använd gärna checklistan nedan inför tömning för att undvika en utebliven tömning och en onödig avgift för så kallad bomkörning.

Checklista inför slamtömning (pdf


Senast publicerad: 2019-11-14