Talande webbLyssna

Slamavskiljare

I en slamavskiljare fångas det fasta avfallet och sjunker till botten och flytslammet hamnar överst. En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma slamavskiljaren enligt de tömningsintervaller som meddelas i beslutet från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Tömningsintervallet varierar beroende på om anläggningen betjänar en fritidsbostad eller en permanentbostad, hur stor slamavskiljaren är samt om anläggningen belastas av både WC- och BDT-avlopp eller bara BDT-avlopp. Till slamavskiljare hör även fördelningsbrunn som fördelar vattnet till flera spridarrör, infiltration och markbädd, här sipprar avloppsvattnet genom marken och renas.

På fastlandet kan du få tömt:

Genom budning

Det finns två olika tjänster. För att få tömt nästkommande arbetsdag måste beställning vara hos servicecenter senast kl. 12:00. Den tjänsten har högre taxa. För att få tömt inom åtta kalenderdagar ska beställning vara hos servicecenter senast kl. 16:00, måndag–fredag.

Jourtömning inom 12 timmar

Tömning kan då ske på obekväm arbetstid. För jourtömning utanför kontorstid kontakta kommunens entreprenör Miljövision AB
08-570 300 14.

För jourtömning ska du skriva under en särskild blankett och lämna den till chauffören vid tömningstillfället. Jourtömningsblanketten finns här.

Det utgår inte någon rabatt för samkörning vid jourbeställning.

Observera att du måste avboka eventuell tidigare beställd slamtömning om du beställer jourtömning istället, kontakta i sådant fall servicecenter.

Om det är längre än 70 meter slang så kan inte jourtömning utföras.

Abonnemang

Du väljer själv vilka veckor du vill ha hämtat, till exempel vecka 10, 20, 30 och så vidare eller enligt beslutet från bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden. Vi kommer att tömma anläggningen samma veckor varje år tills du själv gör någon förändring.

Kontakta servicecenter om du vill teckna abonnemang.

I skärgården kan du få tömt:

Inom åtta kalenderdagar

Vid beställning innan kl. 16:00, måndag–fredag, räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag.

Jourtömning inom 24 timmar

För jourtömning utanför kontorstid kontakta kommunens entreprenör Svensk Tanktransport AB 08-500 100 10.

För jourtömning ska du skriva under en särskild blankett och lämna den till chauffören vid tömningstillfället. Jourtömningsblanketten finns här.

Observera att du måste avboka eventuell tidigare beställd slamtömning om du beställer jourtömning istället, kontakta i sådant fall servicecenter.

Om det är längre än 70 meter slang så kan inte jourtömning utföras.

Abonnemang

I skärgården har vi abonnemangsveckor både på våren och under hösten. Tömningsveckor på våren är under veckorna 14–17 om du bor i södra delen av skärgården och under veckorna 18–21 om du bor i norra delen. För höstabonnemangen är området indelat i tre tömningsintervaller. För södra gäller veckorna 34–37. Nordöst har veckorna 39–42 och Nordväst har veckorna 46-49.

Kontakta servicecenter om du vill teckna abonnemang.

Senast publicerad: 2019-08-21