Talande webbLyssna

Trädfällning

Man fäller träd

Generellt krävs inget tillstånd för att fälla träd av vanligt förekommande arter utanför planlagt område. Trädfällning inom strandskyddat område kan däremot kräva dispens. Tillstånd kan även krävas om området är skyddat för dess naturvärden.

Träd som fallit inom strandskyddat område efter storm

Om du inom strandskyddat område önskar ta ner eller ta bort träd som fallit eller skadats, så kontakta en strandskyddshandläggare där du anger vilken fastighet det gäller, antal träd som du önskar ta hand om samt bifoga bilder på träden. Strandskyddshandläggaren kommer att återkomma med svar på om åtgärden kräver strandskyddsdispens eller inte.

Inom strandskyddat område

Inom strandskyddat område krävs det oftast strandskyddsdispens för att fälla träd om det kan avhålla allmänheten och/eller förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv. Kontakta en strandskyddshandläggare på kommunen vid frågor.

Inom detaljplanerat område

I en detaljplan finns i de flesta fall ingen reglering av trädfällning, men i vissa detaljplaner krävs marklov för trädfällning om trädet har en viss diameter.

Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd eller grupper av träd, exempelvis en allé eller gamla, grova träd med höga natur- eller kulturhistoriska värden.

Att marklov kan krävas för trädfällning innebär inte att kommunen kan reglera plantering eller nedtagning av fruktträd eller liknande på villatomter om dessa inte berörs av lovplikt.

Fridlysta och rödlistade träd

Vissa trädarter är fridlysta i Stockholms län (avarönn och norskoxel). Fridlysta arter får man inte plocka, flytta eller på annat sätt störa. För att fälla en fridlyst art krävs dispens från länsstyrelsen.

Så kallade hålträd, träd som utnyttjas av hålbyggande fåglar eller fladdermöss, får inte förstöras utan tillstånd från länsstyrelsen. Det kan också gälla träd med förekomst av insekten läderbagge, eller hålek med kattuggla i områden där andra lämpliga boplatser saknas.

Även andra trädarter kan vara betydelsefulla på grund av art, ålder, utbredning och förekomst, till exempel rödlistade arter. Exempel på rödlistade arter är ask och alm. Om trädet är skyddat kan det även finnas förbud om att ansa trädet. Gör inga ingrepp utan att kontakta bygg- och miljöavdelningen hos kommunen.

Läs mer om rödlistade arter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekar och särskilt värdefulla träd

Gamla ekar har mycket höga naturvärden och utgör en livsmiljö för en mängd olika insekter, lavar, mossor och svampar. Ekarna är även viktiga för djur som fladdermöss och fåglar. Om en ek är mycket gammal kan den hysa så höga värden att genom att fälla går stora naturvärden förlorade. Även andra mycket gamla träd eller träd i till exempel alléer har höga naturvärden. För åtgärds som rör sådana träd kan samråd enligt Miljöbalken kap 12 § 6 krävas.

Ekar inom strandskyddat område kan vara skyddade genom strandskyddsbestämmelserna och i detaljplanelagt område kan vissa ekar omfattas av utökad lovplikt (se ovan). Kontakta bygg- och miljöavdelningen innan du fäller en ek.

Länsstyrelsen i Stockholm har uppgifter om vilka ekar i länet som är skyddade som naturminnen. Länsstyrelsen och kommunen kan löpande utfärda naturminnesskydd för ekar med stöd av miljöbalken. Just nu pågår en inventering av hotade arter i Stockholms län.

Läs mer om skyddad natur på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast publicerad: 2019-05-06

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation