Talande webbLyssna

Vattenverksamhet

Vid arbete och byggande inom ett vattenområde krävs generellt tillstånd och ibland behövs endast en anmälan. Anmälan görs till kommunen medan tillstånd ansöks hos mark- och miljödomstolen. Även dispens från strandskyddet kan behövas.

Vad är vattenverksamhet?​

Alla åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge genom muddring, grävning eller rensning, uppförande av anläggningar i vattenområdet genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller infiltration för att öka grundvattenmängden, är per definition vattenverksamhet.

Exempel på vattenverksamhet:

 • Anläggande av brygga eller pir.
 • Muddring i vattenområde eller rensning i vattendrag/diken.
 • Anläggning av dammar.
 • Anläggningar för vattennivåreglering.
 • Kabel- och ledningsdragningar i vattenområde.
 • Byte eller nyanläggning av vägtrummor.
 • Bortledande av grundvatten för till exempel undermarksbyggen.
 • Uttag av vatten för till exempel bevattning eller kyl- och värmebehov.
 • Utrivning av befintliga anläggningar i vattenområdet, till exempel borttagande av brygga.

Tillstånd och anmälan​

Det krävs generellt sett tillstånd för vattenverksamhet. Vid mindre åtgärder kan det dock räcka med en anmälan. Sedan 1 september 2013 hanterar Värmdö kommun anmälan om vattenverksamhet inom kommunen. Kommunen har även tillsynen på anmälningspliktiga vattenverksamheter.

Tillstånd för vattenverksamhet ansöker du hos mark- och miljödomstolen men föregås av ett samråd med länsstyrelsen och andra berörda. Tillsynen för tillståndspliktig vattenverksamhet ligger på länsstyrelsen. Läs mer om tillståndsprövningen på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskyddsdispens​

Generellt behövs även en dispens från strandskyddet och kommunen rekommenderar att strandskydds­dispensen prövas först. Först när en strandskyddsdispens har medgetts inleds prövning av anmälan om vattenverksamhet. Läs mer om strandskyddsdispens.

Anmälan​

En anmälan om vattenverksamhet ska göras innan arbetet påbörjas. En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte kommunen meddelar annat.

Blankett för anmälan om vattenverksamhet.

För att kommunen ska kunna bedöma verksamhetens omfattning och påverkan på miljön samt påverkan på närliggande fastigheter ska bilagor bifogas till anmälan:

 • skalenliga ritningar och kartor
 • tekniska beskrivningar
 • fotografier av platsen

Avgift​

Kommunen tar ut en timavgift om 1200 kr enligt gällande taxa för prövning och handläggning av anmälningspliktig vattenverksamhet.

 

Senast publicerad: 2019-02-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation