Talande webbLyssna

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel har som syfte att vara giftiga och måste därför godkännas av Kemikalieinspektionen. De för in alla bekämpningsmedel som de godkänner i ett register. Yrkesmässig bekämpning kräver tillstånd eller anmälan.

Registret håller för närvarande på att uppdateras till en modern databas där varje bekämpningsmedel ska deklareras enligt nya bestämmelser inom EU. Har du för avsikt att sälja ett bekämpningsmedel måste det anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister.

Läs mer om bekämpningsmedel och produktregistret på kemi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekämpningsmedel på den svenska marknaden

På den svenska marknaden finns bekämpningsmedel mot både djur och växter:

 • Djur: bladlöss, fästingar, getingar, insekter, kackerlackor, larver, myror, pälsängrar, råttor, rönnbärsmal, silverfiskar, sniglar, sork, vilda djur, vägglöss
 • Växter: mossa, ogräs, sly, svamp
 • Annat: fukt

Yrkesmässig bekämpning kräver ansökan eller anmälan

Spridning av bekämpningsmedel kan ske för olika syften, man kan till exempel skydda odlade växter från angrepp från djur och svampar. Spridning kan också ske för att hålla gräsytor och banvallar fria från ogräs och svampangrepp. Många bekämpningsmedel är mycket giftiga för växt- och djurliv och kan dessutom vara svårnedbrytbara, vilket medför att de stannar kvar i naturen under lång tid.

Godkända bekämpningsmedel och utrustning

För att få tillåtelse att sprida bekämpningsmedel ska medlet vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Medel med klass 1L och 2L får bara spridas yrkesmässigt av personer som genomgått en utbildning hos länsstyrelsen. Från och med 26 november 2016 ska även spridningsutrustningen vara godkänd av Jordbruksverket.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan/ansökan till kommunen

Beroende på var spridningen av bekämpningsmedel ska ske krävs antingen en anmälan eller ansökan om tillstånd hos kommunen.

Ansökan om tillstånd krävs för att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel:  

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till förskolor och skolor samt allmänna lekplatser
 • i allmänna parker och trädgårdar
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar såsom golfbanor eller fotbollsplaner
 • inom skyddsområde för vattentäkt
 • på vägområden och mycket genomsläppliga ytor såsom grusade ytor
 • på hårdgjorda ytor såsom ytor av asfalt eller betong
 • vid planerings- eller anläggningsarbeten

En anmälan krävs:

 • vid spridning av bekämpningsmedel avses på vägområden för att förhindra spridning av vissa invasiva främmande arter
 • vid spridning på banvallar
 • i områden som inte omfattas av tillstånd men är större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Anmälan/ansökan ska ha kommit till kommunen senast fyra veckor före den dag då spridningen avser att påbörjas. Anmälan/ansökan kan avse flera år i taget om spridningen är återkommande. För handläggning av anmälan/ansökan tas en avgift enligt gällande taxa ut.

Blankett för anmälan/ansökan bekämpningsmedel

Bilaga till anmälan/ansökan bekämpningsmedel

Senast publicerad: 2019-01-03