Tyck till
Talande webbLyssna

Områdesbestämmelser

Bild på ö i skärgården

Många bebyggda områden i Värmdö saknar detaljplan. För att ändå kunna reglera bygglovsplikten har kommunen möjlighet att införa områdesbestämmelser, i enlighet med översiktsplanens syften. Det handlar ofta om att skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Detta har skett i ett område i kommunen, Barnvik som fick laga kraft 2013-06-04.

Områdesbestämmelser i Värmdö

För att säkerställa en hållbar utveckling och tillgodose miljömålet god bebyggd miljö slår översiktsplanen fast att fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser ska användas för att styra bebyggelseutvecklingen. Kommunen har valt att använda sig av områdesbestämmelser i ett område i kommunen.

Mer information om kommunens översiktsplan 2012–2030länk till annan webbplats

Vad reglerar områdesbestämmelserna?

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Områdesbestämmelser kan varken tillskapa eller utesluta byggrätter. De reglerar inte heller byggandets omfattning, som till exempel byggnadshöjd eller våningsantal.

 

Senast publicerad: 2019-10-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation