Talande webbLyssna

Avgifter kommunalt vatten och avlopp

VA-verksamheten är helt finansierad av avgifter från användarna. Avgifterna ska täcka kostnader för utbyggnad och underhåll av ledningsnät, vattenförsörjning och avloppshantering. Med avlopp menas både spillvatten och dagvatten från den egna fastigheten, gatan och/eller andra allmänna områden.

Den kommunala VA-taxan består av anläggningsavgift och brukningsavgift. Alla belopp nedan är inklusive moms och enligt kommunens VA-taxa.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften betalas av alla fastigheter med ett abonnemang. Den består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en årskostnad för abonnemanget och en enhetsavgift per lägenhet(bostadsfastighet). För övriga fastigheter består den fasta delen av årskostnad för abonnemanget och en avgift för varje påbörjad 150 kvm BTA. Den rörliga delen beror på vattenförbrukningen mätt med vattenmätare (kubikmeter).

Exempel på brukningsavgift för enbostadshus (villa) som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten. Vattenförbrukningen för ett normalhushåll är cirka 150 kubikmeter per år.

Fast avgift per år: 2 826 kr
Enhetsavgift per år: 1 566 kr
Avgift för 150 kubikmeter vatten: 4 382 kr
Total årskostnad: 8 774 kr

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren är skyldig att betala när förbindelsepunkt för någon av tjänsterna vatten, spill eller dagvatten har upprättats och fastighetsägaren har blivit informerad om servisledningarnas läge. Förbindelsepunkten upprättas i normalfallet cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns. Avgiften tas ut för bebyggda såväl som för obebyggda fastigheter.

Anläggningsavgiften består av tre delar, a) framdragning av servisledningar, b) upprättande av förbindelsepunkt och c) lägenhetsavgift. Avgift a) och b) utgår med en per förbindelsepunkt och avgift c) utgår med en per lägenhet/bostadshus som finns på fastigheten. En obebyggd fastighet betalar avgift a) och b). Lägenhetsavgiften, c) faktureras tidigast när bygglov på fastigheten beviljats.

Exempel på anläggningsavgift för enbostadshus (villa) som får förbindelsepunkter för vatten och spillvatten:
Framdragning servisledningar: 83 640 kr
Upprättande förbindelsepunkt: 100 247 kr
Lägenhetsavgift: 62 184 kr
Total anläggningsavgift: 246 071 kr

För fastigheter som ligger inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten gata och/eller dagvatten fastighet utgår en högre anläggningsavgift.

Om du vill hjälp med att räkna ut anläggningsavgiften för fastighet som inte är bostad, kontakta VA-- och renhållning på telefon 08-570 470 00.

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgiften är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten. Med lägenhet menas en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus, etc. En normalvilla faktureras en lägenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter faktureras flera lägenhetsavgifter.

Lägenhet (definition)

En lägenhet är en fristående bostadsenhet, det vill säga den ska innehålla

  • toalett
  • köksutrymme/pentry/kokvrå
  • kunna nyttjas fristående, det vill säga det ska finnas möjlighet att stänga om sig

Exempel: En normalvilla med gäststuga inredd med kök och toalett beräknas efter två lägenhetsavgifter.

Taxor för vatten och avlopp 

VA-taxa

Senast publicerad: 2019-03-11