Talande webbLyssna

Pumpstationer

Rosendals pumpstation Värmdö

Rosendals pumpstation

I Värmdö kommun finns cirka 33 mil avloppsledningsnät som transporterar avloppsvatten från Värmdöbor till reningsverk, antingen på Värmdö eller till Käppala reningsverk på Lidingö.

Avloppsvattnet spolas och sköljs ner i avloppsledningsnätet och pumpas vidare via pumpstationer till reningsverken, i Värmdö finns ett 90-tal pumpstationer som pumpar vattnet vidare.

Även om ledningsnätet har stor kapacitet att leda avloppsvatten så kan ledningen bli överbelastad, exempelvis vid kraftiga regn och vid snösmältning, och då kan vi bli tvingade att släppa ut orenat vatten. Vissa pumpstationer har bräddmagasin, som kan avlasta ledningsnätet vid höga flöden.

Lukt

Eftersom det är avloppsvatten som hanteras så finns en inneboende problematik med lukt vid pumpstationerna och vissa brunnar. När biologisk nedbrytning sker i avloppsvattnet går syret åt och svavelväte bildas. Vid en del pumpstationer finns en flaggstång för att avlufta stationen, det och en god ventilation räcker i många fall för att förhindra att besvärande lukt ska uppstå utanför stationen.

I andra stationer finns mer avancerad teknik, exempel på luktreducerande åtgärder är kolfilter, jonisering och dosering av kemikalier eller bakterier. I det sistnämnda fallet äter bakterierna fettet i avloppsvattnet vilket reducerar dålig lukt. En enklare åtgärd är att byta ut brunnslock mot helt täta, vilket kan avhjälpa problemet men också flytta problemet. Kommunens driftavdelning har goda erfarenheter av flera av de åtgärder som kan sättas in i en station.

Pumpstationen vid Ålstäket

Sedan nedläggningen av Hemmesta reningsverk hösten 2015 så har problem med lukt ökat vid pumpstationen i Ålstäket. Stationen tar emot avloppsvatten både från Hemmesta och områdena Kopparmora och Ängsvik, men även ifrån Ingarö innan det pumpas vidare mot Käppalaverket på Lidingö.

Sedan december 2015 besöker personal Ålstäket 2–3 gånger i veckan för att dokumentera lukt och väderförhållanden. Det görs för att få kunskap om när och var lukt upplevs. Lukt kan upplevas vid stationen nära rondellen och i andra fall i backen eller på krönet vid rondellen vid Grantomtakiosken.

Åtgärder som har vidtagits är att brunnslocken i backen från Ålstäket mot Grantomta är utbytta från vanliga mot gastäta lock. På krönet, utanför Ljungs äldreboende har man vid en brunn satt in luktreducering i form av kolfilter och UV-ljus för att behandla den luft som kommer ut.

Vid Ålstäkets pumpstation har lock till manluckor lagts om och tätats. På utgående luft från pumpstationen finns jonisering och vid sumpen där avloppsvattnet samlas upp behandlas luften med kolfilter och ozon.

För att förebygga att problem uppstår i pumpstationen i Ålstäket har man sedan november 2015 tillsatt bakterier i Lövhamra pumpstation. Bakterierna äter upp det fett som finns i avloppsvattnet, vilket reducerar dålig lukt. Försöket påbörjades i november och kan utvärderas under första kvartalet 2016.

Fortsatt arbete

Under hösten 2015 har en större ventilationsutredning påbörjats. Inventering, utvärdering och åtgärdsförslag arbetas fram under kommande år. Det gäller dels för stationer med problem men även för att öka kunskapen generellt.

Arbetet fortsätter med att hitta långsiktigt hållbara lösningar att stävja problem med lukt, i stor och liten skala. Tekniska driftavdelningen utreder dels lokala lösningar samt att luktreducerande åtgärder sätts in i pumpstationer som finns uppströms där problem upplevs.

Senast publicerad: 2019-10-24