Talande webbLyssna

PFO I4, del av Brunn 2:1 m.fl. Gamla Brunnsvägen

Kartbild I4 Gamla Brunnsvägen

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i detaljplaneområdet I4, Gamla Brunnsvägen och exploateringsområdet Vargbacken.

Status i planarbetet

Detaljplanen vann laga kraft 2015-04-07.

Till detaljplanen för PFO I4 Gamla Brunnsvägen

Information

2019-11-11

Under de kommande veckorna kommer Svevia att schakta längs alla vägar i området kring Gamla Brunnsvägen. Under vecka 46 kommer detta att ske främst längs Gamla Brunnsvägen och Degermossevägen.

2019-10-22

Med start på onsdag vecka 43 kommer entreprenören Svevia att schakta ytterligare provgropar inom hela området I4 Gamla Brunnsvägen. Arbetet kommer att pågå i cirka en vecka.

2019-10-04

Med start på tisdag vecka 41 kommer entreprenören Svevia att schakta provgropar inom hela området I4 Gamla Brunnsvägen.

Tisdag och eventuellt onsdag kommer Gröndalsvägen att vara avstängd, ungefär mitt på sträckan.

Inom övriga delar av området kommer mindre schakter att utföras under hela vecka 41.

2019-07-10

Vatten- och spillvatten är driftsatt. Kvarstående arbeten är viss återställning av vägen.

2019-05-07

Återstående delar av vatten- och spillvattenledningarna är åtgärdade och kommer att tas i drift inom någon vecka. Det som kvarstår är ledningar och pumpstation i Entreprenadvägen som kommer att dröja ytterligare en tid.

Fakturering av anslutningsavgifter kommer att ske med belopp enligt taxan för berörda fastigheter.

2019-01-31 

 • Återställning av vägytan kommer att göras med en provisorisk asfalt tills vädret tillåter att vi gör helt klart, preliminärt slutförande i april 2019.
 • Östra delen inklusive Porsängsvägen, Lillkroksvägen och Degermossevägen är återställda och spolning inför vattenprovtagning pågår. När vi fått godkända vattenprover kommer denna del att vara färdig för att användas och dom fastigheter som berörs kommer att faktureras anslutningsavgiften.
 • Gamla Brunnsvägen mellan Lillkroksvägen och Dalbergsvägen är återställd, spolning kommer att påbörjas under vecka 6 eller 7.
 • Dahlbergsvägen, åtgärder pågår.
 • Gröndalsvägen är åtgärdad, viss återställning vid korsningen med gamla Brunnsvägen återstår.
 • Gamla Brunnsvägen fram till Entreprenadvägen och Entreprenadvägen kvarstår mindre åtgärder.
 • Faktureringen som kommer att ske blir med belopp enligt taxan som fastställts av kommunfullmäktige. Vi har fått frågan om det går att göra avdrag på anslutningsavgiften på grund av egna kostnader som uppstått på grund av försening i projektet. Förseningen är beklaglig men ett sådant avdrag medges inte utan taxan är lika för alla.

2018-11-15

 • Undersökning av utfört arbete i Porsängsvägen medför omläggning i mindre omfattning.
 • Gamla Brunnsvägen mellan Eknäsvägen och Lillkroksvägen har åtgärdats på en punkt, servisen som läckte har lagats.
 • Sträckorna ovan färdigställs i en första etapp under november 2018.
 • Omläggning av ledningar i Entreprenadvägen pågår, schaktområdet kommer att utökas fram till gamla Brunnsvägen samtidigt som den del som är utbytt läggs igen.
 • På Lillkroksvägen kvarstår två gropar att gräva.
 • Dahlbergsvägen är åtgärdad på flera punkter men det återstår fortfarande lite schaktarbete.
 • Gröndalsvägen är delvis åtgärdad men något schaktarbete kvarstår
 • Det kommer att grävas en grop i Degermossevägen.
 • Gamla Brunnsvägen kommer att grävas upp på flera punkter för att verifiera att utfört arbete överensstämmer med beställt arbete.

Driftsättning kommer att ske i etapper allt eftersom sträckorna färdigställs, när en etapp är driftsatt kommer fakturor skickas ut till berörda fastigheter. Preliminärt kommer samtliga återstående arbeten att vara utförda februari 2019.

2018-09-07

Undersökningar som gjorts visar att flera avloppsledningar har ej godkänd ovalitet och på flera ställen finns punktdeformationer. Ledningarna är täta men det finns risk att ledningarna inte får samma livslängd som ledningen haft utan dessa deformationer.

Med början av vecka 37 kommer Svevia att påbörja omläggning av de ledningar med största deformationer, vilket är i anslutning till Entreprenadvägen, samt utföra åtgärder på punktdeformationer som finns spridda i hela området. I samband med omläggning av ledningen görs en utvärdering av det tidigare utförda arbetet och beslutas om ytterligare ledningar måste läggas om.

2018-06-12

De avloppsledningar som är nergrävda har vid kontroll visat sig ha en del fel. Felaktigheterna är att rören är ovala eller har inbuktningar. Entreprenören har inte kunnat förklara hur detta uppkommit eller hur det påverkar rörens livslängd. Innan vi kan ta ledningarna i drift måste det säkerställas att ledningarnas kvalitet är tillräcklig bra, vilket är det arbete som pågår. De undersökningar och det arbete som entreprenören gör på plats hoppas vi är färdiga i juni och beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas kan tas därefter.

2018-04-23

Svevia kommer att utföra asfalteringsarbeten inom området. Arbetena kommer att pågå under vecka 17 och 18.

2018-03-13

Slutbesiktning av projektet har skett och Svevia kommer nu arbeta med anmärkningarna som framkom. Då det behöver schaktas för att åtgärda vissa anmärkningar kommer det medföra avstängningar av vägar inom området. Svevia kommer att avisera berörda när dessa schakter kommer att utföras.

När Svevia åtgärdat anmärkningarna kommer kommunen att utföra en funktionskontroll. Efter att funktionskontrollen är utförd och godkänd kommer brev att skickas med information till fastighetsägarna.

2017-10-17

Svevia aviserar om ändrade arbetstider mellan vecka 41 till vecka 44 klockan 06:30–22.00. De har tillstånd från Polisen och de godkänner att Svevia utför vägarbete dessa tider då de inte utför arbeten med höga decibel, så som knackning.

Svevia informerar de boende hur de kommer jobba de kommande veckorna.

2017-09-19

På länken nedan finns en ritning som visar en skedesplan för schakt av vatten och avlopp fram till och med vecka 48.

Reviderad tidplan I4

2017-08-30

Värmdö kommun har haft ett extra inkallat möte med entreprenören Svevia tisdagen den 29 augusti.

Svevia meddelar att de har förseningar i byggnationen av VA-ledningarna. Slutförandet bedöms av Svevia i slutet av 2017 eller i början av 2018. En mer specifik tidplan kommer att erhållas och information om denna kommer att finnas här på projektets sida.

Information till samtliga fastigheter i området kommer att skickas ut när fastställning av slutbesiktning av entreprenaden kommer att ske. Vatten- och avloppssystemet kan tas i drift efter godkänd slutbesiktning och godkänt vattenprov.

2017-06-22

Nya kontaktuppgifter till entreprenören Svevia: Henrik Nyberg, platschef, 08-7642337 eller Carolina Detterfelt 08-4041000.

2017-03-01

På länken nedan finns en ritning som visar en skedesplan för schakt av vatten och avlopp.

Ritning skedesplan I4

2017-01-17

På länken nedan finns en ritning som visar när schakt för vatten och avlopp planeras.

Till ritningen

2016-07-15

Entreprenörens pågående utmärkning gäller arbetsområdets yttre gräns. Käppar och plastband betyder gräns mot privat mark och inte att dessa träd ska tas ner.

2016-06-15

Entreprenadarbetena fortskrider ungefär som planerat men på grund av kommunens önskemål om ändrad prioritetsordning av delsträckornas utbyggnad så beräknas färdigställandet till efter semestern 2017.

Svevia AB planerar att stänga ner entreprenaden för semester under juli månad.

För allas säkerhet vädjar vi till allmänheten att inte beträda arbetsområdet.

2016-03-04

Entreprenadarbetena kommer att påbörjas den 4 april.

2016-02-05

Entreprenaden planeras starta i början av april. Besiktning av byggnader och syn av området kommer att utföras under mars.

2015-11-04

Svevia AB är antagen som entreprenör för VA-utbyggnaden. I dagsläget finns ingen detaljerad tidplan framtagen men planerad byggstart är 2016 med färdigställande i maj 2017.

Fiberutbyggnaden samordnades tyvärr inte med kommunens entreprenad och kommer tyvärr att medföra ökade kostnader för VA-kollektivet samt risk för driftstörningar på fibertrafiken i samband med VA-arbetena.

2015-09-11

Entreprenaden med VA-utbyggnaden är ute på räkning vilket kan medföra att intresserade entreprenörer kan röra sig i området under några veckor. Vi räknar med att skriva kontrakt med upphandlad entreprenör i början av november med byggstart strax efter.

2015-09-08

Samtliga fastighetsägare kommer att erbjudas fiberanslutning av privat leverantör i samband med utbyggnaden av VA. Schaktningsarbetena kommer att samordnas i så stor utsträckning som möjligt för att minska olägenheterna för boende i området.

2015-08-25

Under vecka 35 och vecka 36 kommer Värmdö kommun genom ett konsultföretag genomföra en riskanalys avseende vibrationsskador. Konsulten kommer okulärt att göra en bedömning av hur kraftiga vibrationer byggnaderna i området klarar. Konsulten kommer att röra sig i området och göra anteckningar samt fotografera.

Upphandling av entreprenör för VA-utbyggnaden planeras ske under hösten 2015.

2014-10-01

Projektet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp omfattar området som visas i kartan ovan, det vill säga även exploateringsområdet Vargbacken.

Då utbyggnaden närmar sig kommer alla fastighetsägare att få ett brev med ytterligare information och en karta som visar var kommunen föreslår att fastigheten ska anslutas. Om man inte tycker att förslaget är bra kontaktar man kommunen, så kan vi ofta komma överens om ett annat läge.

I samband med detta utskick meddelar vi också vilka fastigheter som kommer att behöva anslutas till ett LTA-system (LättTrycksAvlopp – avloppsvatten pumpas från fastigheten) och vilka som kommer att anslutas till ett självfallssystem.

PFO-broschyrer

Två broschyrer togs fram under 2014 om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2).

PFO-broschyr - Planering

PFO-broschyr - Utbyggnad

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Mikael Carlsson via kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00 eller via mejl till mikael.carlsson@varmdo.se.

Senast publicerad: 2019-11-11