Talande webbLyssna

PFO Norra Lagnö

Kartbild Norra Lagnö

Klicka på bilden för att göra den större

Norra Lagnö är utpekat i kommunens översiktsplanering som ett prioriterat förändringsområde (PFO) där fritidsbebyggelse omvandlas till permanentboende.

De enskilda vatten- och avloppsanläggningarna klarar inte dagens krav på kvalitet och miljö varför kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram i området. En överföringsledning kommer att dras till området från Skeviks Gård och det planeras för en gång- och cykelbana längs Lagnövägen.

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet och projektering av det framtida vatten- och avlopps-systemet pågår just nu parallellt. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp kommer att påbörjas så snart detaljplanen vinner laga kraft.

Läs mer om detaljplanearbetet PFO Norra Lagnö

Information

2018-05-22

Projektering av vatten och avlopp för hela detaljplaneområdet pågår.

PFO-broschyrer

Två broschyrer togs fram under 2014 om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2).

PFO-broschyr - Planering

PFO-broschyr - Utbyggnad

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Therese Antin via kommunens servicecenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl till therese.antin@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-10-24