Talande webbLyssna

PFO S4B Strömma

Bilden är klickbar

Klicka på kartan för att förstora

Värmdö kommun har påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt vatten- och avlopp (VA).

Status

Detaljplanen för S4B vann laga kraft i februari 2016.

För mer information om övriga detaljplaner se Pågående detaljplanering

Information

2019-07-10

Spolning och provtagning av vattenledningar fortgår. Godkända vattenprover ska föreligga före slutbesiktning och inkoppling.

2019-04-17

JM Entreprenads arbeten i S4B är inne i ett slutskede. Efter godkända vattenprover och slutbesiktning av entreprenaden övertar Värmdö kommun ledningsnätet.

Det kommer att finnas en möjlighet att få ansluta till kommunalt vatten, under förutsättning att fastigheten är ansluten till en enskild avloppsanläggning som uppfyller gällande krav. Ansökan om kommunalt vatten skickas in av fastighetsägaren via mejl till elisabet.nyberg@varmdo.se på kommunens VA-avdelning.

Beslut om anslutning till det kommunala vattnet togs i tekniska nämnden 2019-03-28. Ta del av beslutet härlänk till annan webbplats 

Spillvattnet från bland annat område S4B, S4C och S4D ska gå till en planerad avloppspumpstation vid Ripvägen 2. Byggnationen av avloppspumpstationen är försenad på grund av överklagan av pumpstationen, Länsstyrelsens förbud att utöva vattenverksamhet vår/sommar samt förskjuten tidplan hos upphandlad entreprenör för pumpstationen.

Tidplan

Byggstart av pumpstationen är planerad till augusti 2019, ansvarig totalentreprenör är Frentab Entreprenad AB. Arbetena beräknas pågå till våren 2020. Först då kan anslutning av fastigheter till kommunala spillvattenledningarna ske.

En vattenanslutning är troligtvis möjlig under hösten 2019.

Det finns en broschyr framtagen med information om vattenmätarplacering med mera. Broschyr PFO del 2 - Utbyggnad

Viktigt! Det är endast Värmdö kommuns personal som får öppna och stänga ventiler vid förbindelsepunkten.

2018-11-16
JM Entreprenad kommer med start 2018-11-19 att påbörja återställningsarbeten på Ripvägen, Lärkstigen, Svanvägen, Duvstigen, Ugglestigen, Hökvägen och Starvägen.

Vi hoppas på överseende från boende som möter en väghyvel att lämna denne företräde för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt.

Vid frågor vänligen kontakta arbetsledare Torbjörn på 073-789 62 85.

2018-10-24
Avstängningsinformation från vecka 43

Kartbild och mer information från JM (pdf)

2018-09-13

Utbyggnaden av vatten och avlopp går framåt och det återstår cirka 250 meter VA-schakt på Lärkstigen. Parallellt pågår el-schakt för Vattenfalls kablar. Det återstår provning av lagda ledningar, återställning av vägar och diken med mera.

Innan fastighetsägare kan koppla på sig på det kommunala VA-systemet måste en pumpstation i början på Ripvägen vara färdigbyggd med tillhörande ledningar och pumpsump. Det är krävande arbeten som nu ska handlas upp i flera etapper. Pumpstationen beräknas tas i drift våren 2019. Inga fakturor för VA-anslutning kommer att skickas ut innan dess.

2018-08-06

Avstängningsinformation från vecka 31

Kartbild och mer information finns här (jpg)

2018-07-09

Avstängningsinformation från v.27

JM påbörjar schakt- och VA-arbete västerut på Lärkstigen samt Duvstigen. Vägarna kommer att vara avstängd etappvis.

Kartbild och mer information finns här (jpg)

2018-06-04

Avstängningsinformation från vecka 23
Svanvägen österut är öppen fram till Ugglestigen men stängd dagtid mellan kl. 06:30–16:00 västerut. Lärkstigen kommer att vara avstängd etappvis, gäller även Duvstigen samt Ugglestigen.

Kartbild och mer information finns här (jpg)

2018-01-16

Kartbild och mer information finns här (jpg)

2018-01-08

Avstängningsinformation 2018-01-08

Kartbild och mer information finns här (jpg)

2017-12-21

JM har uppehåll med sitt arbete från 23/12 (2017) till och med 2/1 (2018).

Avstängningsinformation 2017-11-21

Kartbild och mer information finns här (jpg) 

Avstängningsinformation 2017-11-14

Kartbild och mer information finns här (jpg)

Avstängningsinformation 2017-08-24

Kartbild och mer information finns här (pdf)Powerpoint

Avstängningsinformation 2017-08-21

Ripvägen från Tärnstigen mot Ugglestigen från vecka 34.

Kartbild och mer information finns här

Avstängningsinformation 2017-06-19

Del av Ugglestigen är avstängd från och med måndag 8 maj.

Hökvägen är avstängd från och med måndag 19 juni.

Från och med måndag 26 juni är Tärnstigen avstängd och planeras att öppnas igen den 14 juli.

Kartbild och mer information finns här

2017-05-04

Från och med torsdag den 4 maj 2017 stängs delar av Hökvägen, Ripvägen och Ugglestigen av enligt skiss.2017-04-19

Strömma avstängningarPowerpoint

2017-02-23

Infarten till Ripvägen från väg 222 är numera avstängd. Infarten planeras öppnas igen 15/4. Alternativ väg finns beskriven i informationen nedan. 

Information om avstängning av infart till Ripvägen

Översiktskarta över etappindelning

2017-01-23

Måndagen den 23/1 påbörjas arbetena på Tärnstigen ner mot Ripvägen. Infarten till Ripvägen kommer att vara avstängd under perioden 24/1–5/3 2017. Följ hänvisningsskyltar. Se bild nedan.

Bild Strömma S4B

Klicka på bilden för att förstora

Schaktstart 23/1 Ripvägen - Tärnstigen

 

2016-12-20

JM Entreprenad har antagits som entreprenör för utbyggnaden av vatten och avlopp i PFO-område S4B Strömma.

Preliminär tidplan:

December 2016 - Etablering

Januari 2018 - Byggstart

  • Etapp 1: Borrning Svanvägen, Ugglestigen, Ripvägen (2017
  • Etapp 2: Övriga vägar i S4B

Hösten 2018 - Färdigställande

Informationsmöte kommer att hållas i Värmdösalen på Värmdö kommun den 12/1 kl.18:00-19:00 där entreprenör och beställare kommer att presentera sig och beskriva arbetena med VA-utbyggnaden.

På JMs etableringsyta vid Ripvägen kommer en informationsbod med uppdaterad information om VA-utbyggnaden och tidplan.

Förbindelsepunkt

 

Illustration förbindelspunkt


Alla fastigheter får en egen så kallad förbindelsepunkt som brukar placeras cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. I denna punkt ansluter fastighetsägaren sina ledningar till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

JM Entreprenad kommer att markera förbindelsepunktens läge med en käpp innan arbetet påbörjas. Käppen får inte flyttas. Vid önskemål om ett annat läge lämnas en skiss på ny placering till JM Entreprenad alternativt skickas in till kommunen. Flytten ska godkännas av kommunen. 

Vad du som fastighetsägare bör tänka på:

  • Samtliga fastigheter inom detaljplaneområde Strömma S4B har erbjudits en förbesiktning av fastighetens byggnader. Det är Bjerking som har utfört denna besiktning. Om din fastighet inte har besiktigats eller om du undrar något med anledning av besiktningen, vänligen kontakta kommunen.
  • Framkomligheten kommer tidvis att vara begränsad, undvik därför stora leveranser och töm avloppstankar med mera i god tid innan arbetena framför fastigheten påbörjas.
  • Står det något utanför fastighetens gräns som du äger, flytta in det på fastigheten!

Kostnader och lån

Enligt 2016 års VA-taxa är anläggningsavgiften för en fastighet med en bostad 246 071 kr. (inkl moms). Fastighetsägaren kommer dock att debiteras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa vid tidpunkt för underrättelse om förbindelsepunkt. Det betyder att avgiften betalas när hela VA-utbyggnaden är färdig.

Värmdö kommun kan erbjuda:

  • VA-lån till ålderspensionärer utan ränta och amortering om banklån ej beviljas.
  • VA-lån till övriga med lånetid max 10 år om banklån ej beviljas (referensränta + 2 %).

2016-08-31

Värmdö kommun planerar att handla upp entreprenör för VA-utbyggnaden i Strömma S4B under hösten. Preliminär byggstart är december 2016 och arbetena beräknas pågå cirka 1,5 år.

Arbetet startar med utsättning av arbetsområdet, röjning och avverkning av träd och vegetation inom området efterföljs av eventuella sprängningsarbeten och schakt för vatten och avlopp. Detaljerad tidplan med information om när vi kommer till just din gata kommer att finnas i din brevlåda alternativt kan ni kontakta Värmdö kommun för vidare information. Information kommer också att finnas här på projektets sida.

Eftersom arbetet kommer att vara ganska omfattande, kan det därför finnas risk för störningar under entreprenadtiden i form av byggtrafik, buller etc. Under kortare tid kan framkomlighet längs gatorna vara begränsad. Även vibrationsalstrande och sprängningsarbete kan komma att ske inom arbetsområdet. Vi hoppas att du har överseende för detta.

Inventering och besiktning av byggnader

Företaget Bjerking kommer inom de närmsta veckorna att inventera byggnader inom fastigheterna (byggnadsteknisk information) för upprättande av riskanalys inför schakt- och sprängningsarbeten. Därefter följer besiktningar av byggnaderna in- och utvändigt samt montering av vibrationsmätare inom några veckor före entreprenaden går igång.

När arbetena är klara kommer en efterbesiktning att utföras.

PFO-broschyrer

Två broschyrer togs fram under 2014 om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2).

PFO-broschyr - Planering

PFO-broschyr - Utbyggnad

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Pauline Carlborg via kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00 eller mejla pauline.carlborg@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-10-24