Talande webbLyssna

PFO Strömma S4C

Status i planarbetet

Detaljplanen vann laga kraft den 22 februari 2017.

Information

2019-05-28
Med början 27 maj (v 22) kommer det att vara begränsad framkomligt på Omvägen, Omstigen samt Bäckstrandsvägen, vardagar mellan kl. 06:30–16:00 på grund av el- och telearbeten.

Se kartbild här


2019-05-21
Under vecka 21 och framåt kommer Omvägen och Strömmadalsvägen/Gränsvägen att vara avstängd etappvis för el-jobb.

Läs mer här


2019-05-10
Med början 13 maj 2019 (vecka 20) kommer det att vara begränsad framkomlighet på Gränsvägen (N), vardagar mellan 06:30 och 16:00 på grund av el- och telearbeten.

Gränsvägen (N) (pdf)

2019-04-16
JM Entreprenads arbeten i S4C är inne i ett slutskede men JM flaggar för viss försening. Vidare information är inte fastställt gällande detta men kommer att skickas ut och aviseras här på projektets sida så snart som möjligt. Efter godkända vattenprover och slutbesiktning av entreprenaden är godkänd övertar Värmdö kommun ledningsnätet.

Det kommer att finnas en möjlighet att få ansluta till kommunalt vatten, under förutsättning att fastigheten är ansluten till en enskild avloppsanläggning som uppfyller gällande krav. Ansökan om kommunalt vatten skickas in av fastighetsägaren till Elisabet Nyberg på kommunens VA-avdelning via mejl till elisabet.nyberg@varmdo.se.

Beslut om anslutning till det kommunala vattnet togs i tekniska nämnden 2019-03-28 och finns att läsa på kommunens hemsida, varmdo.se/TEN190328länk till annan webbplats

Spillvattnet från bland annat område S4B, S4C och S4D ska gå till en planerad avloppspumpstation vid Ripvägen 2. Byggnationen av avloppspumpstation är försenad på grund av överklagan av pumpstationen, Länsstyrelsens förbud att utöva vattenverksamhet vår/sommar samt förskjuten tidplan hos upphandlad entreprenör för pumpstationen.

Tidplan

Byggstart av pumpstationen är planerad till augusti 2019, ansvarig totalentreprenör är Frentab Entreprenad AB. Arbetena beräknas pågå till våren 2020. Först då kan anslutning av fastigheter till kommunala spillvattenledningarna ske. En vattenanslutning är troligtvis möjlig under hösten 2019.

Kommunen har informerat om entreprenadens framskridande och preliminär tid för slutförande. Den informationen är viktig för att fastighetsägare ska kunna följa entreprenadarbetet och planera sina egna åtgärder. I detta fall kunde kommunen inte förutse att pumpstationen skulle bli överklagad vilket har lett till förseningar. När kommunen bygger ut kommunalt vatten och avlopp i ett område kan inte ett visst datum för färdigställande utlovas. Kompensation eller ersättning för försening utbetalas inte.

Det finns en broschyr framtagen med med information om vattenmätarplacering med mera. Broschyr PFO del 2 - Utbyggnad

Viktigt! Det är endast Värmdö kommuns personal som får öppna och stänga ventiler vid förbindelsepunkten.

2019-04-01

Begränsad framkomlighet

Med början 2 april 2019 (vecka 14) kommer det att vara begränsad framkomlighet på Klippvägen, vardagar, mellan kl. 06:30 och 16:00. Alternativ in- och utfart är via Öhrvägen.

2019-03-22

Pumpstationen på Ripvägen, som ska hantera avloppet från S4C, är försenad. Det kommer påverka driftsättningen av nya anläggningar för kommunalt vatten och avlopp inom området. Flera scenarios diskuteras och kommer hanteras i nämnd i slutet på mars. Mer information avseende tider och dylikt kommer skickas brevledes till de boende i april månad 2019

2019-03-11

Avstängningsinformation från JM finns på länken nedan.

Information från JM vecka 11

2019-02-25

Avstängningsinformation från JM finns på länken nedan.

Information från JM vecka 9

2019-02-20

Avstängningsinformation från JM finns på länken nedan.

Information från JM

2018-11-16

Avstängning från vecka 47 och framåt.

Information från JM vecka 46 (pdf)

2018-10-01

Avstängning från vecka 40 och framåt. Från och med vecka 40 kommer Omvägen till Gränsvägen att vara avstängd etappvis. Ett företag som heter BAB ska etablera sig och börja med pumpstationen vid brevlådorna i korsningen Strömmadalsvägen/Omvägen.

Information från JM vecka 40

2018-09-04

Avstängning från vecka 37 och framåt

Badsjövägen, Omvägen och del av Gränsvägen kommer att vara avstängd etappvis från vecka 37 och framåt. Tillgängligheten till era fastigheter kommer att vara begränsade så ni kommer att behöva parkera på andra ställen under tiden vi schaktar och spränger inom rödmarkeringarna på kartan.

Information från JM vecka 37


2018-08-29

Avstängning från vecka 35 och framåt

Dalgångsvägen–Omvägen–Badsjövägen–Strömmadalsvägen kommer att vara avstängd etappvis. Det kommer även att bli sprängning på dessa sträckor. Det vore bra om ni som bor på Högbacksvägen och  Badsjövägen kan hitta alternativa parkeringsplatser när vi gräver framför era infarter.

Information från JM vecka 35Word

2018-06-13

Avstängning från vecka 24 och framåt

Dalgångsvägen–Öhrvägen–Högbacksvägen kommer att vara avstängd etappvis. Det kommer även att bli sprängning på dessa sträckor. Det är bra om ni som bor på Högbacksvägen–Badsjövägen hittar en alternativ parkeringsplats när vi gräver framför er infart.

Information från JM vecka 24

2018-05-15

Avstängning från vecka 20 och framåt

Sjöskogsvägen-Öhrvägen-Badsjövägen-Öhrvägen kommer att vara avstängd etappvis. Tillgängligheten till era fastigheter kommer att vara begränsade så ni kommer att behöva parkera på andra ställen under tiden vi schaktar och spränger inom rödmarkeringarna på kartan, klicka på länken nedan.

Information från JM vecka 20

2018-04-18

Avstängning från vecka 17 och framåt

Information från JM vecka 17 (pdf)

2018-03-26

Avstängning vecka 13 och framåt

Sjöskogsvägen–Öhrvägen kommer att vara avstängd etappvis. Det kommer även att bli sprängning på dessa sträckor. Ni som bor längst in på Öhrvägen kommer att kunna åka in efter kl. 16:00. Sedan kommer vi att börja schakta på Sjöskogsvägen. Där kommer det även bli sprängning. Klippvägen kommer vi att schakta och spränga vidare på. Tillgängligheten till era fastigheter kommer att vara begränsad så ni kommer att behöva parkera på andra ställen under tiden vi schaktar och spränger inom rödmarkeringarna på kartan.

Avstängningsinformation från vecka 13 (pdf) 

2018-02-19

Strömmadalsvägen korsningen Sjöskogsvägen–Öhrvägen kommer att vara avstängd etappvis från och med vecka 7.

Tillgängligheten till era fastigheter kommer att vara begränsade så ni kommer att behöva parkera på andra ställen under tiden vi schaktar och spränger inom rödmarkeringarna på kartan.

Avstängningsinformation från vecka 7 (pdf)

2018-01-16

Från och med 22/1-2018 kommer vägar enligt bifogad karta etappvis vara avstängda.

Avstängningsinformation (pdf)

2017-12-21

JM har uppehåll med sitt arbete från 23/12 (2017) till och med 2/1 (2018). God jul och gott nytt år!

2017-11-01

Sprängningsarbeten kommer att hålla på vecka 42 till 45, längst in på Strömmadalsvägen.

Information om sprängningsarbeten (pdf)

2017-09-20

Vecka 39 påbörjas utbyggnad av VA för PFO S4C. Arbetet kommer starta längst in på Strömmadalsvägen mot korsningen till Sjöskogsvägen. Området kommer att vara avstängt etappvis.

Löpande information kommer er tillhanda i brevlådan, på hemsidan, på anslagstavlan samt i informationsboden vid etableringen.

Information om avstängningar  (pdf)

Vecka 39

2017-06-20

Den 20 juni hölls ett informationsmöte för boende där entreprenören JM AB presenterade sig.

Presentationen finns här

Det finns även mer information om utbyggnad i PFO-broschyr del 2 - Utbyggnad

2017-06-12

Entreprenör, JM Entreprenad AB, antogs för utbyggnad av vatten och avlopp för Strömmadal S4C den 8 juni. Informationsmöte inför byggstart kommer att hållas för de boende i området den 20 juni kl. 18:00–19:00 i Värmdösalen.

April 2017

Upphandling av entreprenör för VA-utbyggnaden planeras ske under våren 2017.

Under vecka 17–18 kommer Värmdö kommun genom ett konsultföretag genomföra en riskanalys avseende vibrationsalstrande arbeten. Konsulten kommer okulärt att göra en bedömning av hur kraftiga vibrationer byggnaderna i området klarar. Konsulten kommer att röra sig i området och göra anteckningar samt fotografera.

Planerad byggstart är slutet av augusti 2017 och färdigställande våren 2019.

Kallelse till informationsmöte för boende i Strömmadal S4C skickas när entreprenör är upphandlad. Preliminärt datum är den 20 juni.

PFO-broschyrer

Två broschyrer togs fram under 2014 om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2).

PFO-broschyr - Planering

PFO-broschyr - Utbyggnad

Kontakta handläggare

Pauline Carlborg, projektledare, pauline.carlborg@varmdo.se

Katharina Wollin, biträdande projektledare, katharina.wollin@varmdo.se

Riccardo Mugnosso, byggledare, riccardo.mugnosso@sensum.nu


Senast publicerad: 2019-10-24