Stockholmsenkäten 2018

Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som bland annat rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott- och trygghetserfarenheter, skol- och fritidsvanor, psykiska hälsa och föräldrarelationer. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till ungdomar som går i grundskolans årskurs 9 och gymnasiet år 2.

2018 deltog 23 av 26 kommuner i Stockholms län i Stockholmsenkäten. I Värmdö kommun har 821 ungdomar svarat på enkäten, en svarsfrekvens på 82 procent. Bland ungdomarna från Värmdö kommun återfinns elever från både skolor på Värmdö och från skolor verksamma utanför kommunen.

I 2018 års svarstatistik finns det både positiva och negativa områden för kommunen som sticker ut lite extra. Genom tabeller och förklarande text lyft nedan områden där ungdomarna från Värmdö avviker från länet, eller viss statistik som anses vara av extra vikt.

All statistik från Stockholmsenkäten (Värmdö hemkommun) hittas via nedanstående länkar.

Stockholmsenkäten 2018 Värmdö hemkommun

Nyckelvärden från de tre senaste undersökningarna Värmdö hemkommun

Tillgänglighetsanpassad information, statistik Värmdö 


Tobak

Diagram som visar andel rökande ungdomar

 

Tjejerna i tvåan avviker från trenden

41 procent av tjejerna från Värmdö i årskurs 2 röker dagligen eller ibland. Det är den högsta andelen i kommunen på över 12 års tid. Redan 2016 såg man motsvarande grupp tjejer, som då gick i årskurs nio, märka ut sig med en hög andel rökare. Det är dock viktigt att poängtera att urvalet tjejer i tvåan på gymnasiet blev mindre mellan år 2016 och 2018, vilket betyder att det totala antalet rökare endast har ökat med ett fåtal personer. Generellt röker flickor mer än pojkar, vilket gör att andelen går ner vid en sammanslagning av könen (se tabellen över).

Vi ser också att 29 procent av tjejerna som röker dagligen eller ibland har köpt sina cigaretter själva, detta trots att dessa är under 18 år. I övriga kommuner är det också vanligt att ungdomar under 18 år köper cigaretter själva, 36 procent av eleverna i årskurs nio och 46 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet, alla minderåriga, köper sina cigaretter i butik själva.

För både flickor och pojkar i årskurs nio samt pojkar i årskurs två på gymnasiet, kan man däremot se en nedgång jämfört med 2016 vad det gäller andel rökande. Detta stämmer överens med trenden på länsnivå. I Värmdö kan vi också se att föräldrarnas attityd till sina barns tobaksbruk är oförändrat jämfört med förgående år och att de flesta föräldrar alltså inte tillåter att deras barn röker.

Kommentar till diagrammet: Med ”röker” avses dem som röker dagligen eller ibland (flickor och pojkar i nian redovisas tillsammans). ”Köper cigaretter själv” gäller dem som är under 18 år (flickor och pojkar i nian redovisas tillsammans).


Alkohol

gha

Kommentar till diagrammet: Pojkar (gul) och flickor (grön) i årskurs 9 från 2006 års mätning till och med 2018.

Allt fler avstår alkohol

Sammanfattat avstår ungdomar i länet alkohol allt mer, vilket även gäller Värmdösbaserade ungdomar. Ungdomar från Värmdö avstår dock inte alkohol i hög grad som länssnittet. Att allt fler unga avstår alkohol är en trend som varit på uppåtgående över en längre tid. En anledning tros bland annat vara nya sociala beteenden i och med sociala mediers intåg.

Det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är från kamrater eller kamraters syskon, både gällande elever i nian och i tvåan på gymnasiet. I förhållande till länet märker Värmdö ut sig när det kommer till andelen tjejer i tvåan som köper privatimporterad eller smugglad sprit, där Värmdö har en större andel än resten av länet.


Narkotika

Visar ett diagram med samma siffror som i tabellen Narkotika över tid

Kommentar till diagrammet: Pojkar (gul) och flickor (grön) i årskurs 9 från 2006 års mätning till och med 2018.

Tillgängligheten har ökat, men fler avstår

När det gäller andel som provat narkotika ökar andelen tjejer i tvåan på gymnasiet från 18 procent till 25 procent. Att ha testat narkotika är dock fortfarande vanligare bland pojkar i tvåan, där hela har 27 procent någon gång testat. Med narkotika avses cannabis, hasch, kokain, ecstasy etc. Alla som har provat narkotika har provat cannabis, och andra droger utgör en betydligt mindre andel av användandet. Precis som i resten av länet har tillgängligheten till narkotika ökat, och så mycket som varannan tjej i tvåan på gymnasiet anger att hon har haft möjlighet att testa. Positivt är dock att varannan tjej som haft möjlighet att prova, faktiskt har avstått. För att sätta siffrorna i ett riksperspektiv kan sägas att både bruk och tillgång är högre i Stockholms län jämfört med riket som helhet, men att bruket i länet legat relativt stabilt över en längre period.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Stockholms stad har gjort kvalitativa studier på området och sett att de som valt att avstå gjort detta för att de inte vill göra sina föräldrar besvikna. Som mängder av forskning om skyddsfaktorer bekräftar är föräldraskap en av de absolut viktigaste faktorerna för påverkan av ungdomar, när det kommer till så kallade normbrytande beteenden.


Psykisk ohälsa


Ökar bland pojkar

Att den psykiska ohälsan hos unga ökat markant har myndigheter som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten larmat om. På en generell nivå kan man se att den psykiska ohälsan ökar bland pojkar, även om flickor fortfarande mår sämst. I Stockholmsenkätens länsjämförande resultat ligger Värmdös ungdomar i nivå med länssnittet. När vi tittar på kommunens eget resultat kan vi dock se att pojkar i tvåan på gymnasiet mår sämre än 2016 års kull av pojkar i tvåan på gymnasiet. År 2016 kände sig 14 procent av pojkarna i tvåan ofta kände ledsna och deppiga, utan att veta varför. År 2018 har siffran stigit till 22 procent.


Kommentar till diagrammet: Psykosocialt index är en sammanslagning av flera frågor som rör psykisk hälsa. Flickor och pojkar i 2an på gymnasiet redovisas tillsammans i Värmdö jämfört med flickor och pojkar tillsammans i länet. Högre index innebär bättre psykisk hälsa.