Talande webbLyssna

Befolkning

Värmdö kommun har strax under 44 400 invånare och är en av landets snabbast växande kommuner. Många söker sig till Värmdö kommun för att bo nära natur, skärgård och storstad.

I Gustavsberg tätort, som är kommunens centralort, bor ungefär 14 200 invånare.

Unga och äldre

Värmdö har en relativt ung befolkning för att många av inflyttarna är unga barnfamiljer som söker ett naturnära småhusboende. Men andelen äldre ökar i och med att de som flyttade in under rekordåren i slutet av 80-talet och början av 90-talet blir äldre.

Tillväxt över tid

Värmdö har i likhet med Stockholmsregionen en snabb tillväxt - befolkningen i Värmdö har de senaste åren ökar med cirka en och en halv procent per år, 500 till 600 invånare. Som jämförelse har regionen ökat med drygt en och en halv procent och riket med knappt en procent. Tillväxten varierar över tiden, främst beroende på den allmänna konjunkturen.

Under 2018 växte befolkningen med cirka 950 personer, en ökning med cirka 2,19 procent, och de närmaste åren förutspås en ännu starkare befolkningstillväxt, runt 2,5 procent, vilket är i nivå med den period på 1990-talet då kommunen växte som mest.

Varje år tar kommunen fram en kommun- och delområdesprognos som baseras på befolkningsdata från Statistiska centralbyrån (SCB) samt kommunens prognos över bostadsbyggandet i kommunen.

Tidigare har kommunens befolkningstillväxt främst berott på att fritidshus har permanentats. Framåt kommer det största tillskottet bero på nybyggnation av flerbostadshus. Det innebär att tillväxten främst kommer att ske i kommunens tätorter och i väl belägna förändringsområden. I perifera delar av kommunen som till exempel skärgården är det möjligt att utvecklingen är negativ och då främst i de yngre åldrarna.

År 2028 och 2050?

I befolkningsprognosen för 2019 räknar kommunen att Värmdö kommun kommer ha cirka 53 710 invånare 2028. År 2050 pekar den senaste prognosen att ha en befolkning runt 78 250 invånare.


Senast publicerad: 2019-08-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation