Kartbeställning och geografisk information (GIS)

Du kan beställa olika kartprodukter eller mättjänster hos kommunen, bland annat nybyggnadskartor och tomtkartor.

Kart och GIS arbetar med geografiska data i olika former; kartframställning, mätning, webbkartor, adressärenden, lägenhetsregister. Det går också bra att köpa flygbilder, adresskarta och kartmaterial från kommunens databaser.

Till den digitala kommunkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över Värmdö kommun, i vitt på blåskiftande bakgrund

Nybyggnadskartor

En nybyggnadskarta utgör det underlag som bygglovssökanden ritar in önskad nybyggnad på. En nybyggnadskarta med inritad nybyggnation blir en situationsplan. Situationsplanen används av bygglovshandläggare som underlagsmaterial i samband med beslut om bygglov.

Det finns två typer av nybyggnadskarta; nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta. För att veta vilken karta som behövs till vilken åtgärd kan du läsa under frågor och svar om nybyggnadskartor, se länk nedan. Är du osäker på vilken karta du behöver kontakta bygg- och miljöavdelningen via servicecenter, telefon 08-570 470 00.

Leveranstider för nybyggnadskartan är i dagsläget cirka 4–8 veckor. Förenklade nybyggnadskartor levereras inom 1–2 veckor.

Till frågor och svar om nybyggnadskartorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kartorna beställs via e-tjänst eller genom att skicka in blankett.

Beställ nybyggnadskarta, e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartornas giltighetstid

Giltighetstid för nybyggnadskarta samt förenklad nybyggnadskarta är två år om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och ett år om den ligger innanför.

Karta för små avlopp och strandskydd

Denna karta behövs vid ansökningar om små avlopp eller ansökan om strandskyddsdispens. Den innehåller fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar, vägar, eventuell strandlinje och strandskyddslinje, byggnader och andra topografiska objekt samt höjdkurvor med 0,5 meters ekvidistans. Har du sedan tidigare en nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta går det även bra att använda den.

Kartan levereras inom 1–2 veckor.

Läs mer under frågor och svar för prisuppgifter och närmare information.

Frågor och svar om små avlopp och strandskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställ karta för små avlopp/strandskydd via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställ karta för små avlopp/strandskydd via blankett

Tomtkartor

En tomtkarta är en enkel kartprodukt över en specifik tomt eller fastighet. Kartan innehåller byggnader, fastighetsinformation, höjdkurvor, vägar samt övrig topografi.

Kartan är kostnadsfri om den hämtas digitalt via kommunens webbkarta.

Till tomtkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till frågor och svar om tomtkartorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kartan kan även beställas som PDF -fil eller pappersutskrift mot en fast kostnad av 375 kr (inkl. moms).

Beställ som pdf eller pappersutskriftlänk till annan webbplats


Observera att tomtkartan inte är kontrollerad i fält avseende läge och form på fastigheter, byggnader eller övrig detaljinformation.

Primärkarteutdrag

Primärkartan är en storskalig kommunal karta som finns i vissa delar av kommunen, främst inom tätorterna.

Vid beställning ska område definieras, leveransadress och person-/ organisationsnummer samt namn och telefonnummer uppges.

Du beställer kartan genom att mejla kartavdelningen@varmdo.se

Ortofoton/flygbilder

Flygbilder som korrigerats geometriskt till en skalriktig bild och blivit inpassat i ett bestämt koordinatsystem. Det går alltså att mäta i fotot precis som i en karta. Ortofoto säljs i bladindelning motsvarande 1000* 1000 m på marken. Fotoåret är 2017 och upplösningen 8 cm/ pixel. Det finns även äldre ortofoton som kan levereras efter förfrågan.

Vid beställning ska område definieras, leveransadress och person-/ organisationsnummer samt namn och telefonnummer uppges.

Du beställer genom att mejla kartavdelningen@varmdo.se

Laserdata

Laserdata är punktmoln av höjddata som skapas vid laserskanning från flygplan.

Du beställer genom att mejla kartavdelningen@varmdo.se. Vid beställning ska område definieras, leveransadress och person-/ organisationsnummer samt namn och telefonnummer uppges.

Gränsutvisning

Gränsutvisning kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar och lokalisering av överväxta eller delvis raserade gränsmärken. Några nya gränsmarkeringar sätts inte ut och en gränsutvisning får inte rättskraft, det vill säga får inte någon bindande verkan.

Beställning av gränsutvisning via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lägeskontroll

En lägeskontroll görs för att kontrollera att ett nybyggt hus har hamnat på rätt ställe, både i plan och höjd. Kontrollen bör göras normalt efter formsättning av grunden.

Beställning av lägeskontroll via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställning av lägeskontroll via blankett

Utstakning

Kommunen utför inte utstakningar. Vänd dig till den privata marknaden.

Koordinatsystemet Sweref 99

Värmdö kommun använder sig av koordinatsystemet SWEREF 99 18 00. SWEREF 99, ett enhetligt referenssystem för kartor, ritningar och annan lägesbunden information. SWEREF-systemet kommer att bli heltäckande för alla Sveriges kommuner, även om olika delar av landet har olika meridianer. Stockholms län ligger på meridian 18 00.

Höjdsystem

Tidigare har varje kommun kunnat använda sitt eget höjdsystem. Det har gjort att höjder från olika kommuner inte har gått att jämföra.

Efter ett landsomfattande arbete byter Sveriges myndigheter och kommuner till ett enhetligt nationellt höjdsystem, RH2000. Övergången från RH00 till RH2000 i Värmdö genomfördes den 1 februari 2014.

Mer information om höjdsystem

Adressändring

Nya adresser

Kart och GIS har ansvaret för registrering av gatuadresser, det vill säga där fastigheterna befinner sig. Detta framförallt för att räddningstjänsten kan komma på plats så fort det går. För närvarande har nästan alla fastigheter i Värmdö kommun gatuadresser.

Om du behöver en ny adress kontakta kart och GIS.

Vid adressändring

När du flyttar inom Sverige ska du anmäla det till Skatteverket, folkbokföringen. Därifrån uppdateras adressen hos posten och andra myndigheter. Det räcker att ange namn och fastighetens gatuadress (belägenhetsadress). Vet du inte fastighetens gatuadress kan du kontakta kommunen.

Till Skatteverket, folkbokföringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Har du brevlådan på en brygga långt ifrån huset behöver du inte ange namn på bryggan. Brevbäraren vet var brevlådan ligger. Det räcker med att ange namn och fastighetens gatuadress. DN, SVD och andra tidningar ska inte kräva gatuadress för bryggor, utan det räcker att ange namn och gatuadress.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Uppgift om namn på boende i lägenheter finns inte i lägenhetsregistret.

Det är kommunens kart och GIS-avdelning som ansvarar för uppdatering av registret inom kommunen.

Varför finns lägenhetsregistret?

Registret gör det enklare att ta fram statistik om hushåll och bostäder. Enligt ett EU-direktiv (Eurocensus 2011) är Sverige skyldig att ha aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används även som underlag för planering av bostadsbyggande, utvärdering av välfärdspolitik och forskning.

Lägenhetsregistret - Presentation (lantmäteriet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan av lägenhet till lägenhetsregistret, flerbostadshus inkl. specialbostäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan av lägenhet till lägenhetsregistret, småhus inkl. fritidshus länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beräkning av bostadsarea

Frågor

Du är välkommen att höra av dig till kart och GIS via mejl till kartavdelningen@varmdo.se eller via servicecenter på telefon 08-570 470 00.

Avgifter kartor

Kommunen har fastställda taxor och avgifter för kartor och geografisk information (GIS).

Karttaxa 2020

Relaterad information

Teknisk handbok

Mer information hos Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster