Tyck till
Talande webbLyssna

Ekonomi och budget

Budgeten är en plan för verksamheten och ekonomin under det kommande budgetåret. Utbildning och barnomsorg upptar en stor del av Värmdö kommuns budget.

En ny årsbudget ska fastställas av fullmäktige före november månads utgång. I budgeten ska skattesatsen och anslagen till verksamheten anges i konkreta siffror. Av planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Mål och riktlinjer för verksamheten ska sättas i enlighet med en god ekonomisk hushållning. 

De pengar kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster till kommuninvånarna. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten. Värmdö kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt kommuninnevånarna ska betala. Detta sker normalt i samband med att man fastställer budgeten för kommande års verksamhet.


Årsredovisning

Efter varje verksamhetsår är kommunen skyldig att göra en årsredovisning. Där visas kommunens och de kommunala bolagens siffror i detalj – hur pengarna har använts, vilka investeringar som gjorts och hur man har lyckats följa budgeten och de mål man satte upp före verksamhetsåret. Varje politisk nämnd ska också redovisa hur man har använt sina pengar i en förvaltningsberättelse.

Läs vår årsredovisning digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fillista årsredovisningar

Senast publicerad: 2018-12-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument