Tyck till
Talande webbLyssna

Värmdö kommuns organisation

Hand ritar organisationsschema på svarta tavlan

Kommunen består dels av den politiska organisationen med förtroendevalda som verkar i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, dels av förvaltningen där kommunens anställda arbetar i olika kommunala verksamheter.

Politisk organisation

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling, De förtroendevalda politikerna väljs i allmänna val som hålls vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer den politiska inriktningen och utser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet och bland annat för ekonomi, central förvaltning och planering.

Värmdö har nio politiska nämnder, samt kommunstyrelsen, vars ledamöter utses av kommunfullmäktige. Dessa beslutar om konkretiseringar av kommunfullmäktiges mål och indikatorer liksom om detaljbudget och uppföljning.

Organisationsskiss politisk organisation

Förvaltningsorganisation

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som består av kontor, avdelningar och enheter. Kommundirektören är ledande tjänsteman.

De sex kontoren är utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret, social- och omsorgskontoret, vuxen- och arbetslivskontoret samt kommunledningskontoret.

Kontoren ansvarar för verksamheter, genomför uppdrag och ger stöd till de politiska nämnder som de är kopplade till.

I kommunledningsgruppen ingår kommundirektören, samtliga kontorschefer, ekonomichefen samt näringslivschefen.

Senast publicerad: 2019-07-03

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information