Tyck till
Talande webbLyssna

Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB)

Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) utgör moderbolag i Värmdö kommuns bolagskoncern. Bolagets främsta uppgift är att företräda kommunens strategiska intressen och utöva ägarstyrning i kommunens helägda bolag.

Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) ska också samordna optimalt resursutnyttjande och medverka till att Värmdö kommuns vision och mål uppfylls. Det uppnås genom att bolaget leder och samordnar kommunens verksamheter i bolagsform mot de uppsatta målen.

Ägs av Värmdö kommun

Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) ägs i sin helhet av Värmdö kommun. Bolagets syfte, uppdrag och verksamhet beskrivs närmare i bolagsordningen och ägardirektiven, två centrala styrdokument som fastställs av kommunfullmäktige, se dokument i högerspalten.

Bolagets styrelse

Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) leds av en styrelse som utses av kommunfullmäktige. Styrelsen består av åtta ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen utser i sin tur den verkställande direktören, som leder och utvecklar bolagets verksamhet under styrelsens överinseende.

Information om ledamöterna i Kommunhuset i Värmdö AB:s styrelse

Senast publicerad: 2019-06-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation