Tyck till
Talande webbLyssna

Kommunfullmäktige 23 oktober, 2019

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige 23 Oktober, 2019

Riktlinjer för Sponsring.

Anställda och förtroendevalda i Värmdö kommun arbetar på medborgarnas uppdrag och i  deras intresse. Därför är det av vikt att både tjänstemän och förtroendevalda agerar sakligt och opartiskt. Missbruk inom något av dessa områden kan leda till att förtroendet för kommunen förverkas.

Värmdö kommuns nuvarande policy för sponsring antogs av kommunfullmäktige 2010. KPMG genomförde 2017 en granskning av kommunens förebyggande arbete vad gäller korruption och förtroendeskadligt beteende där bland annat policyn för sponsring ingick.

Kommunen genomförde även en aktualitetsprövning av samtliga styrdokument i författningssamlingen under 2017-2018. Granskningarna visade på brister med policyn för sponsring. 

De nya riktlinjerna förtydligar gränsdragning emellan sponsring och gåvor samt fastslår att kommunalverksamhet inte längre får sponsra en annan part, ingen lagstyrd verksamhet får bli beroende av sponsring samt att kommunala verksamheter som huvudsakligen sysslar med myndighetsutövning inte får acceptera sponsring från extern part.

Riktlinjer för motverkan av mutor och jäv.

Innehållsmässigt har det förtydligats hur jäv fungerar i nämnder och kommunfullmäktige, samt hur de situationerna skiljer sig ifrån varandra enligt kommunallagen (2017:725). Det har även gjorts förtydligande om lagstiftningen kring jäv, samt hjälpledning i tolkning kring jäv baserat på SKL:s rekommendationer. Exemplen har gjorts tydligare och strukturerats upp i nya tabeller för att öka tillgängligheten för innehållet. 

Riktlinjer för representation

Innehållet har uppdaterats med klargörande gällande exempelvis reklamgåvor för att överensstämma med Skatteverkets allmänna råd. Kommunens förhållningssätt gällande representation, samt lagstiftningen har också förtydligats. Tillägg har gjorts om att alkoholfritt alternativ alltid ska finnas vid de enstaka tillfällen när alkoholhaltiga drycker serveras.

Avtal pensionsavtal

Ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett år två års sammanhängande uppdragstid. 

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i sex månader efter de första två åren. Efter tredje året tillkommer rätt till ytterligare tre månaders omställningsstöd. 

Ekonomisk omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag i presidium med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för högst 12 månader.

Samverkansavtal mellan Värmdö, Nacka och Vaxholm

Ett samverkansavtal mellan Värmdö kommun, Vaxholms stad och Nacka kommun för myndighetsutövning inom överförmynderiverksamheten har godkänts. Det innebär i praktiken att tjänstemän i Nacka kommun arbetar på uppdrag av både Nacka överförmyndarnämnd och Värmdö kommun och Vaxholm stads gemensamma överförmyndarnämnd inom de områden som är möjliga att delegera.

Värmdö kommun och Vaxholms stad har sedan 2011 ett avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. Värmdö kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden och enligt den nu gällande delegationsordningen och avtal är myndighetsutövningen delegerad till tjänstepersoner anställda i Värmdö kommun. Verksamheten har en relativt begränsad omfattning.

 Överförmyndarnämnden i Nacka har en högre grad av digitalisering och arbetar med utveckling av service, kvalitet, verktyg och processer. Förutsättningarna för en gemensam myndighetsutövning bedöms vara goda och bidra till minskad sårbarhet och minskad risk för kvalitetsbrister, förenkla myndighetskontakter samt underlätta rekrytering av nya gode män och förvaltare.


Senast publicerad: 2019-10-28

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation