Det senaste från Kommunfullmäktige

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige

Strategisk plan mot våldsbejakande extremism

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en ny strategisk plan mot våldsbejakande extremism. Den strategiska planen beskriver Värmdö kommuns övergripande arbetet mot våldsbejakande extremism. Vidare beskrivs hur samverkan sker internt och externt. Trygghetsrådet ansvarar för det strategiska arbetet mot våldsbejakande extremism.

I regeringens skrivelse Nationell strategi motvåldsbejakande extremism framgår att ”…det är kommunens medarbetare, lokala poliser och det civila samhället som har möjligheten att förebygga våldsbejakande extremism”. Lägesbilden varierar kraftigt mellan kommuner, varför behovet av en lokal strategisk plan finns.

Målsättningen med planen är att Värmdö kommun ska vara en plats utan inslag av våldsbejakande extremism. Det ska uppnås genom åtgärder kopplade till tre övergripande målsättningar; stärk det demokratiska samhället, öka den kommunala beredskapen samt minimera risken för att personer ansluter sig till våldsbejakande extremism.

Detaljplan PFO S7 Strömma

Kommunfullmäktige har antagit detaljplan PFO Strömma S7, Westertorp/Östertorp. Detaljplanen syftar till att anpassa området för permanentboende, utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) samt ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling.

Området består totalt av 22 fastigheter. Flera av fastigheterna är i dagsläget avstyckade men inte bebyggda. Inom området finns huvudsakligen småhusbebyggelse och pågående verksamheter med båtförsäljning och hamn.

Området omfattas av strandskydd, höga naturvärden, höga kulturvärden, stora fastigheter, varierande storlek på fastigheter, buller, sekundärled för farligt gods, kuperad mark som försvårar dagvattenhanteringen samt ökad andel hårdgjord yta.

I PFO Strömma S7, Westertorp/Östertorp finns några stora fastigheter. Detaljplanen innebär att de största fastigheterna kan avstyckas, utanför strandskyddat område, för enbostadshus. Detaljplanen innebär en förtätning med ca. 13 enbostadshus.

Revideringar av detaljplanen har gjorts med hänsyn till dessa punkter nämnda ovan, riktlinjer i översiktsplanen samt inkomna synpunkter.