Talande webbLyssna

Avdelningschef, IFO

Birgitta Zaar

Beskriv ditt nuvarande uppdrag i Värmdö kommun.

Jag arbetar sedan augusti 2015 som avdelningschef inom myndigheten för individ- och familjeomsorg. De verksamheter som jag är ansvarig för vänder sig till kommunens medborgare som av olika skäl behöver stöd och insatser från socialtjänstens sida. Det kan handla om tillfällig ekonomisk hjälp, stöd utifrån en beroende- och/eller en socialpsykiatrisk problematik eller att barn och ungdomar inte får sina grundläggande behov tillgodosedda av sina föräldrar eller för att de på grund av eget beteende behöver hjälp med t ex sitt eget missbruk eller sin kriminalitet.

Jag är också ansvarig för att ensamkommande flyktingbarn som kommer till vår kommun får ett bra mottagande och att deras grundläggande behov blir väl tillgodosedda.

Inom avdelningen finns även vår familjerättsliga verksamhet. Familjerätten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge då föräldrar i samband med skilsmässa inte kan komma överens om det själva. Även adoptionsutredningar genomförs här.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är den utmaning som det innebär att jobba i ett komplext sammanhang där det ständigt krävs olika utvecklingsprocesser för att hänga med. Varje dag består av nya insikter och kunskaper vilket också triggar mig att fundera kring vad det är för typ av ledarskap som krävs för att möta den komplexiteten. Jag har också väldigt duktiga chefer och medarbetare som är en viktig förutsättning för att avdelningen ska kunna bedriva ett professionellt och rättssäkert arbete.

Vilka är dina utmaningar?

En av de största utmaningen just nu är att skapa de förutsättningar som behövs för att socialtjänstens myndighetsutövning blir ett attraktivt arbetsfält för erfarna socionomer. Detta så att kommuninvånarna i Värmdö får rätt stöd i sina egna, nödvändiga utvecklingsprocesser. I den utmaningen finns också framtidens tidsanda – att förstå hur socialtjänsten ska ställas om för att möta den när det t ex gäller nya målgrupper, teknik, inflytandeaspekter, sociala medier m.m.

Vad driver dig som person?

Jag har alltid haft ett stort engagemang i de sociala frågorna och sett hur viktiga de är bl. a utifrån ett välfärdsperspektiv. Om vi lyckas med det vi gör så blir det oerhörda vinster både för enskilda personer men även för samhället i stort. Det som driver mig handlar om att arbeta med dessa nödvändiga utvecklingsprocesser, både på en mer övergripande nivå men framför allt i det vardagsnära arbetet.

Beskriv ditt ledarskap samt de värderingar som du bygger det på.

Under mina dryga 15 år som chef har mitt ledarskap behövts anpassas efter en samhällsutveckling som mer och mer präglats av föränderlighet och komplexitet. Det har fört med sig nya sätt att tänka kring ledarskap och organisering där samsyn och flexibilitet varit nyckelord. Förmågan att bedriva ett horisontellt nätverkande d v s mer teambaserat, gränsöverskridande arbete har varit nödvändigt för att kunna möta olika behov på ett effektivt sätt.

För mig har det systemiska perspektivet på ledarskap varit ett attraktivt förhållningssätt vilket sätter mycket fokus på här- och nuperspektiv, att så långt som möjligt vara neutral och objektiv - särskilt i beslutsprocesser, vara nyfiket utforskande, se på sammanhang utifrån ett helhetsperspektiv, utgå från olika utgångspunkter för att förstå verkligheten och värna om samskapande och lärandeprocesser. Att ”rama in” processer och skapa förutsättningar för delaktighet är en annan mycket viktig utgångspunkt för mig i mitt ledarskap.

Berätta om något som du har åstadkommit och som du är extra stolt över.

Jag kan inte ta åt mig äran på det sättet och säga att det är jag som har åstadkommit något specifikt. Jag tror att tydligheten i mitt ledarskap och en öppen kommunikation är nödvändiga ingredienser, också min vilja att involvera medarbetare i viktiga processer och beslut. Sammantaget blir det framgångsfaktorer. Jag har sedan jag började sett en fantastisk potential hos mina chefer och medarbetare och vilja hos dem att hitta bra lösningar och ta sig an de utmaningar som vi står inför.

Varför valde du Värmdö kommun?

Jag valde att arbeta som chef i Värmdö av flera anledningar. Dels har jag tidigare gjort studiebesök i här för att titta på verksamheterna Polarna och Hamnen. Jag har också varit här och titta på Kontaktcenter och på den öppna planlösningen för kontorsytorna. Den sammantagna bilden av kommunen har varit positiv och tilltalande. Bilden har förstärkts genom att det både finns en vilja hos politiken och inom kommunledning och sektorn att skapa goda förutsättning för att kunna bedriva ett bra och utvecklande arbete.

Beskriv Värmdö som arbetsgivare med tre ord?

Öppet arbetsklimat, möjligt och expansivt.

 

Senast publicerad: 2016-05-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation