Tyck till
Talande webbLyssna

Vem kan få god man eller förvaltare?

En god man kan utses av många olika anledningar, för att assistera och representera en huvudman. En person som är ur stånd att vårda sig själv och sin egendom kan få en förvaltare med full bestämmanderätt.

En person kan få en god man eller förvaltare av många olika anledningar. Oftast har man någon form av funktionsnedsättning, permanent eller tillfällig, och kan inte bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv.

Vardagen kan bli lättare med en god man som kan sköta kontakter med sociala myndigheter, banker och andra. För många kan en god man eller förvaltare vara livsviktig för att minska personlig stress eller skadeverkningar av missbruk eller sjukdom. Den dagliga personliga omvårdnaden sköts av kommunens vårdpersonal.

Förvaltarskap

Om en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom, kan ett förvaltarskap bli aktuellt. En förvaltare utses när ett hjälpbehov inte kan tillgodoses på något mindre ingripande sätt, som till exempel med god man eller fullmakt.

Ansökan om god man eller förvaltare

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annan funktionsnedsättning behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person kan anmäla behov av god man eller förvaltare. Om det är den sökande eller anhörig till denna som anser att det finns ett behov av en god man eller förvaltare, kan ansökan göras till tingsrätten. Om det är en utomstående, eller en myndighet, som är initiativtagare ska en anmälan i stället skickas till överförmyndarnämnden. I båda fallen ska bilagorna som efterfrågas i vår blankett bifogas ansökan eller anmälan. Anmälan skickas till överförmyndarnämnden, som tar ställning till om det finns anledning att ansöka om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten.

Om överförmyndarnämnden anser att det finns behov av en god man eller förvaltare skickas en ansökan till tingsrätten. En ansökan ska innehålla läkarintyg, utlåtande från biståndshandläggare på kommunen, kurator, sjuksköterska eller annan myndighetsperson med god kännedom om huvudmannens privata ekonomi. I de fall ingen specifik god man är föreslagen i ansökan kan överförmyndarnämnden välja en lämplig person för uppdraget. För personer boende i Värmdö kommun är det Nacka tingsrätt som fattar beslutet.

Arvode

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt arbete, och ersättning för nödvändiga utgifter. Ett normalarvode utgör ungefär 20 procent av gällande basbelopp per år (8 900 kr före skatt per uppdrag år 2013). Det görs dock alltid en individuell prövning där hänsyn tas till uppdragets svårighetsgrad. Arvodet kan bli både lägre och högre än ett normalarvode. Nära anhöriga som väljs till god man eller förvaltare har rätt till arvode men brukar ofta avstå från denna rätt.

Det finns en pedagogisk hjälpblankett för dig som är god man eller förvaltare. Av blanketten framgår hur du bör hantera arvodet.

Hjälpblankett för god man (Skatteverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Betalas i regel av huvudmannen

Huvudregeln är att det är huvudmannen, den som har god man eller förvaltare, som ska betala arvodet och ersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger två basbelopp (för närvarande 89000 kronor) eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp (117 925 kronor). I annat fall ska kommunen betala arvodet. Om särskilda skäl finns kan undantag från denna huvudregel göras.

Beslut om ersättning

Beslut om arvode och ersättning fattas alltid av överförmyndarnämnden. Nämnden beslutar om både arvodets och ersättningens storlek och vem som ska betala. Till grund för bedömningen av arvodets storlek utgår nämnden från förordnandets omfattning, årsräkningen och årsredogörelsen.

En god man eller förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara, eller ta ut det på förhand.

Senast publicerad: 2015-02-10