Tyck till
Talande webbLyssna

Invandring och integration

Värmdö är en kommun för alla, med lika rättigheter för alla invånare oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Målet är att de nyanlända som kommer till Värmdö ska få en god integration, och att de snabbt ska kunna etablera sig - både i samhället och på arbetsmarknaden.

Här finns information för dig som är ny i Sverige eller Värmdö. Här finns också information om hur kommunen arbetar med integration, och om hur du kan engagera dig för att hjälpa nyanlända i kommunen.

Information för dig som är ny i Sverige

Information om kommunens integrationsarbete

Information för dig som vill engagera dig

Fördelning för Sveriges kommuner

Från och med den 1 mars 2016 är kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning enligt en lag som heter bosättningslagen. Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och deras anhöriga. Syftet med lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Nyanlända som väljer att bosätta sig i Värmdö utan att ha blivit anvisade hit av Migrationsverket omfattas inte av bosättningslagen.

Stockholms län ska under 2017 ta emot 8781 nyanlända personer. Utifrån det har Stockholms kommuner fått en fördelning av länsstyrelsen och Värmdö kommun ska ta emot 171 nyanlända. Kommunen kommer att ha cirka 90 boendeplatser klara i början på 2017.

Här hittar du information om fördelningen för kommunerna i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och information om fördelningen i Sverigelänk till annan webbplats.

Vem ansvarar för vad?

Etableringslagen trädde i kraft den 1 december 2010 och anger vilket ansvar olika myndigheter har för nyanländas etablering. Lagen syftar till att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge nyanlända förutsättningar för att försörja sig och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

Läs mer om olika myndigheters ansvar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boende och bygglov

Värmdö kommun ansvarar enligt bosättningslagen för att bosätta nyanlända. Det sker i första hand på den ordinarie bostadsmarknaden. Om den ordinarie bostadsmarknaden inte kan tillgodose behovet behöver Värmdö kommun bygga tillfälliga boenden. I de fall Värmdö kommun behöver bygga tillfälliga boenden så ansöker kommunen om bygglov. Alla ansökningar om bygglov prövas mot plan- och bygglagen. Det gäller oavsett om den sökande är en privatperson eller kommunen. Beslut om bygglov fattas av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

När kommunen får en ansökan om bygglov utreder kommunen ärendet. Om ansökan gäller bygge av ny fastighet ska berörda sakägare få tillfälle att lämna synpunkter gällande ansökan. Berörda sakägare brukar vara de som gränsar till fastigheten som bygglovet sökts på. Ibland behöver det enskilda och det allmänna intresset vägas mot varandra. Då görs en bedömning av om det allmänna intresset av att bebygga fastigheten väger tyngre än det enskild intresset av att bevara området orört.

Skola och unga

Kommunen ansvarar för barnsomsorg, skola, och andra insatser för barn och ungdomar, samt för insatser inom det sociala området. I Värmdö Kommun är det socialnämnden som har ansvar för arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. Arbetet regleras av socialtjänstlagen.

Ensamkommande barn och ungdomar placeras antingen i familjehem eller i så kallade HVB hem (Hem för Vård av Barn). Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) är ansvariga för, beslutar om och har tillsyn över HVB-boenden.

Samhällsorientering och utbildning i svenska för invandrare

Enligt etableringslagen har kommunen ansvar för att att ge de nyanlända samhällsorientering och utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Samhällsorienteringen ska ge deltagarna kunskap om de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Den ska också ge kunskap om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, och information om hur samhället är organiserat.

Arbetsmarknad och integration

Arbetsförmedlingen har genom etableringslagen ansvar för att samordna insatser för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Från och med 1 januari 2017 har Arbetsförmedlingen Nacka-Värmdö ansvar för att samordna insatser för nyanlända i Värmdö

Arbetsförmedlingen ska upprätta en individuell plan för varje nyanländ person, en så kallad etableringsplan. I planen ingår insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet. Den ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med kommunen, berörda myndigheter, företag och organisationer.

Etableringsplanen ska alltid innehålla utbildning i svenska för invandrare och samhällsorientering. Den ska också innehålla aktiviteter som ska underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet.

Samarbeten i Värmdö

Värmdö kommun samarbetar med olika ideella verksamheter för att underlätta för de nyanlända att komma in i samhället och förbättra deras möjligheter att få arbete. Bland kommunens samarbetspartners finns Kompis Sverigelänk till annan webbplatsAdvisory Board,länk till annan webbplats kyrkan och andra organisationer och föreningar i kommunen.

Ersättningar och service

Kommunen erhåller statlig ersättning för att ta emot flyktingar. Vissa kostnader ersätts enligt fastställd schablon. För andra kostnader söker kommunen ersättning hos Migrationsverket för de faktiska kostnader som kommunen har haft.

Försäkringskassan hanterar den etableringsersättning som nyanlända får. Läs mer på Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats.

I övrigt har nyanlända rätt att ta del del av samma service som övriga invånare i Värmdö kommun.

Senast publicerad: 2019-03-07

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation