Tyck till
Talande webbLyssna

Frågor och svar om mottagande av nyanlända

Under 2018 kommer Värmdö kommun att ta emot 160 nyanlända. Kommunens ansvar är bland annat att underlätta och påskynda de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet samt att ordna en bostad.

Här hittar du frågor och svar angående etablering och integration av nyanlända i kommunen.

Bostäder och placering

Hur många nyanlända har Värmdö tagit emot?

Under 2016 tog Värmdö kommun emot 154 nyanlända och under 2017 är siffran 171. De nyanlända kommer från Migrationsverkets anläggningsboenden eller är kvotflyktingar som kommer direkt från flyktingläger i andra länder. Dessutom har Värmdö tagit emot personer med familjeanknytning.

Varför måste Värmdö erbjuda bostäder åt nyanlända?

Sedan den 1 mars 2016 finns en ny lag, Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättninglänk till annan webbplats. Lagen innebär att alla kommuner i Sverige ska ta emot nyanlända för bosättning. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknad, hur många nyanlända och ensamkommande barn som kommunen redan tagit emot samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Det är Migrationsverket som anvisar nyanlända till kommunen.

Varför måste de nyanlända bo vid Trallbanevägen?

Platsen bedöms vara lämplig ur flera perspektiv. För det första är modulerna redan på plats. Platsen är också central med närhet till både skola, kommunikationer, affärer och närboende, vilket bedöms underlätta en god integration.

Det är bostadsbrist i Värmdö. Var ska alla nyanlända bo?

Värmdö är en växande kommun. Kommunen samarbetar med olika hyresvärdar för att tillgängliggöra bostäder. I den takt som bostäder blir tillgängliga, kan de nyanlända flytta hit. Kommunen ser gärna att privatpersoner hyr ut del av bostad, lägenheter, med mera.

Kan kommunen säga nej till att ordna bostäder åt nyanlända?

Enligt Bosättningslagen kan kommunen inte underlåta eller avstå från att ordna boende till de personer som anvisas från Migrationsverket. Kommunen kan inte heller neka någon som själv hittar boende att flytta till kommunen.

Hur arbetar kommunen med att anordna bostäder för nyanlända?

Kommunen har utrett och identifierat olika möjliga områden för placering av tillfälliga bostäder, utspridda över kommunen. Detta har gjorts utifrån olika kriterier; integration, kollektivtrafik, miljöaspekter och områden som inte står i konflikt med andra exploateringsområden och projekt. Vi har även valt områden utifrån tidsperspektivet. Så långt det är möjligt ska modulhusen anpassas till närmiljön. Den närmaste omgivningen kring modulhusen ska göras trivsam och trygg för både boende, besökare och passerande.

Kommunen hyr även lägenheter från Värmdö Bostäder samt lägenheter och villor/Attefallshus från privata bostadsbolag och fastighetsägare.

Vad kostar boendena?

Under etableringstiden erbjuds ett boende för den nyanlände antingen i nyproducerade modulbostäder eller i bostäder inom Värmdö kommuns ordinarie bostadsbestånd.

Kostnad för nyproduktion av modulbostäder varierar beroende på var boendet är placerat samt utformning på boendet. Värmdö kommun verkar för att hyran ska kunna betalas, utan att den nyanlände behöver ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen. Därför är hyressättningen densamma oberoende i vilken modulbostad den nyanlända bor, även om produktionskostnaden i vissa fall överstiger hyresbeloppet. I hyran ingår vatten, sophämtning, el, uppvärmning, grundmöblemang, larm etc.

I de fall där en bostad hyrs genom andra hyresvärdar, betalar den nyanlände det belopp som hyresvärden tar ut.

Får kommunen ersättning för de nyanlända?

Kommunen erhåller statlig ersättning för flyktingmottagande, dels genom schablonersättningar, dels med faktiska kostnader för de kostnader som är återsökningsbara.

Försäkringskassan hanterar den etableringsersättning som nyanlända får. Läs mer på Försäkringskassans webb.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilket ansvar har kommunen för nyanlända vuxna och barn?

Kommunen har ansvar för:
- mottagande och bostadsförsörjning
- praktisk hjälp vid bosättning
- undervisning i Svenska för invandrare, SFI
- samhällsorientering och annan vuxenutbildning
- förskola, barnomsorg, skola och andra insatser för barn och ungdomar
- försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan

Nyanlända ska ha tillgång till övrig kommunal verksamhet och service, på samma villkor som andra kommuninvånare.

Hur länge är man nyanländ?

Arbetsförmedlingen, som har det samordnade ansvaret, tar fram en etableringsplan som sträcker sig 24 månader. Det är under den tiden som nyanlända har ett etableringsprogram genom Arbetsförmedlingen. Under den tiden lär de sig svenska, går kurs i samhällsorientering, och får hjälp att komma i arbete.

Hur integreras nyanlända?

Under en tvåårig etableringsperiod läser nyanlända Svenska för invandrare, samhällsorientering och deltar på arbetsförberedande aktiviteter.
Arbetsförmedlingen samordnar etableringen i samverkan med kommunen och andra myndigheter. Genom aktiviteter och samverkan med civilsamhället, kyrkan och föreningslivet arbetar Värmdö kommun för den sociala integrationen och inkluderingen i samhället.

Vad är målet med kommunens mottagning av nyanlända?

Kommunen arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen för att nyanlända kommer ut i arbetslivet innan det tvååriga etableringsprogrammet avslutas. Personer som har haft etableringsplan i två år men fortfarande behöver insatser från Arbetsförmedlingen, har rätt till samma stöd inom jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar som alla.

Nyanlända ska få snabb, individanpassad och effektiv undervisning. En effektiv etablering av nyanlända vuxna är beroende av att vi erbjuder deras barn en god utbildning i en trygg miljö, som stimulerar utveckling och lärande.

Samarbeten i Värmdö

Värmdö kommun arbetar med olika integrationsinsatser för att underlätta för de nyanlända att komma in i samhället och därigenom förbättra deras möjligheter till att få arbete. Bland annat så finns ett samarbete med Välkommen till Värmdö, Röda Korset, Kompis Sverigelänk till annan webbplats, språkstödjare, mentorsnätverk på webben, advisory boardlänk till annan webbplats och samarbeten med kyrkan och andra organisationer och föreningar i kommunen.

Läs mer om olika samarbeten här

Läs mer om olika myndigheters ansvar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2019-03-06