Tyck till
Talande webbLyssna

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tillsynsansvar över den sjukvård som bedrivs i kommunens särskilda boenden.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har övergripande ansvar för kvalitet och patientsäkerhet och för att följa upp den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommun-finansierad verksamhet.

I hälso- och sjukvårdslagen regleras att varje kommun ska ha en medicinskt ansvarig sjuksköter-ska (MAS). MAS är en ledningsfunktion som arbetar utifrån lagar, förordningar och andra författ-ningar inom hälso- och sjukvårdens område. MASens uppgifter regleras framför allt i hälso- och sjukvårdsförordningen. Där stadgas att MAS ska ansvara för att

 1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,
 2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,
 3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),
 4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,
 5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
 6. läkemedelshantering,
 7. b) personalens rapportering av risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
 8. c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.

MAS gör detta genom att

 • vara ett stöd för vårdgivaren (ansvarig nämnd) verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal i kommunfinansierade äldreboenden, gruppbostäder, servicebostäder och dagverksamheter/daglig sysselsättning.
 • följa upp hälso- och sjukvården i kommunens egenregiverksamhet och hos kommunfinansierade entreprenörer.
 • utfärda och följa upp riktlinjer och övergripande rutiner för hur hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den enskilde garanteras en god och säker vård.
 • vara ett stöd i avvikelsehantering och i utredning av avvikelser som sker i verksamheterna och vid behov anmäla risk för eller faktiskt inträffade allvarliga vårdskador till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Riktlinjer

Läkemedel

Delegering

Dokumentation

Förebyggande arbete/ riskanalys

Munhälsa och tandvård

Personcentrerad vård

Rehabilitering och MTP

Avvikelsehantering

Specifika sjukdomar

Vård i livets slutskede

Senast publicerad: 2019-12-03

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information