Tyck till
Talande webbLyssna

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Axplock av aktiviteter och verksamheter som ingår i det breda förebyggande arbete som ständigt pågår inom kommunen.

Skolor – Samverkan med skolorna och deras roll i ett strukturerat ANDT-förebyggande arbete är under uppbyggnad. I läroplanen för grundskolan finns ett tydligt stöd för hälsofrämjande insatser och krav på undervisning om alkohol, narkotika, doping och tobak. Kunskaper om och förståelse för sambandet mellan hälsa och livsstil finns med under mål att uppnå. Föräldrastödsinsatser och kompetensutveckling av personal är några viktiga delar som håller på att arbetas fram.

Mötesplatser – fritidsgårdar. Värmdö kommun kan erbjuda flera främjande och frivilliga alternativ i form av välorganiserade mötesplatser/fritidsgårdar. Mer om att var Ung i Värmdö.

Ungdomsinflytande – Värmdö kommun jobbar på olika sätt och med olika metoder för att öka ungas inflytande i kommunen. Ett av de främsta målen med ungdomsinflytande är att skapa tillit och förståelse för demokrati. Inflytande och medbestämmande är en betydande skyddsfaktor i främjande och förebyggande arbete. Mer om Ungdomsinflytande.

Föreningssamverkan – En av de starkaste skyddsfaktorerna är att vara föreningsaktiv och det är då viktigt att kunna erbjuda föreningarna stöd både i form av ekonomisk ersättning och inte minst genom att skapa förutsättningar med lokaler, idrottshallar, sportfält och andra faciliteter. Värmdö är en av de kommuner i landet som har störst andelar unga kvar inom föreningslivet högt upp i åldrarna. Mer om Föreningsservice.

Ungdomsmottagningen – en öppen mottagning för alla upp till 23 år. Här är det stor tillgänglighet och tillgång till flera olika professioner vilket skapar möjligheter för tidig upptäckt av små som stora problem som leder till omedelbar hjälp, råd och stöd. Mer om Ungdomsmottagningen.

PolarnaVärmdö – Fältverksamhet. Alla vet att vuxennärvaro är viktigt i de flesta ungdomsrelaterade sammanhang. I Värmdö har vi en vida välkänd fältverksamhet i våra Polare. Man har flera olika uppdrag, men ett av de viktigaste är att finns till hands ute i verkligheten mitt bland våra unga på kvällar och helger. Polarna är en mix av vuxna, unga vuxna och tonåringar som jobbar tillsammans ute på fältet. Mer om PolarnaVärmdö.

Stödcentrum för unga brottsutsatta - Stödcentrum Unga Brottsutsatta är ett samarbete mellan Socialtjänsten och Polisen. Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 11–21 år som blivit utsatta för brott. Stödcentret syftar till att ge ungdomar stöd och hjälp för att bearbeta de tankar och känslor som brottet framkallat, samt förbereda dem för den fortsatta polisutredningen och en eventuell rättegång. Den hjälp och det stöd som stödcentret erbjuder är helt frivillig och kostar ingenting. Mer om Brottsutsatta unga.

Hamnen – en öppen mottagning för barn/ungdomar och deras föräldrar. Förutom behandling erbjuds även olika kurser, föräldra- och barngrupper. Mer om Hamnen.

Mini Maria – är en behandlande enhet för alla upp till 25 år. Här jobbar man med tidiga insatser, stöd och behandling till de som riskerar att hamna i missbruk av alkohol och andra droger. Ungdomar och deras föräldrar kan få hjälp av en behandlare och/eller sjuksköterska. Mini.Maria är en samverkan mellan kommunen och landstinget.

Mer information om Mini Maria på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta är några exempel på kommunens samordnade arbete i strävan att stötta och förebygga negativa konsekvenser av Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak.

Senast publicerad: 2017-06-26

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation