Tyck till
Talande webbLyssna

Risker i kommunen

Risk- och sårbarhetsarbetet ska utgöra en grund i Värmdö kommuns fortlöpande arbete med att förbättra förmågan att hantera en kris eller extraordinär händelse inom kommunens geografiska område.

Föreliggande dokument och verksamheternas risk- och sårbarhetsarbete ger viktig kunskap om hur kommunen kan förebygga, förbereda sig inför och hantera kriser och extraordinära händelser.

Framtagandet av en risk- och sårbarhetsanalys är lagstadgat och syftar till att ge viktig kunskap om hur kommunen kan förebygga, förbereda sig inför och hantera kriser och extraordinära händelser. Analysen ska återrapporteras till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Föreliggande risk- och sårbarhetsanalys avser Värmdö kommun och dess geografiska område. I arbete inför den kommunövergripande analysen har verksamhetsspecifika workshops genomförts, med fokus på riskanalys och sårbarhetsanalys.

I den övergripande risk-och sårbarhetsanalysen har fyra risker och dess möjliga konsekvenser för kommunen analyserats särskilt:

Läs hela sårbarhetsanalysen (pdf)

Senast publicerad: 2017-07-10

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation