PFO Herrviksnäs delområde S3

Herrviksnäs är i Värmdös översiktsplan från 2003, tillsammans med Strömma och Värmdövik, utpekat som ett av kommunens så kallade prioriterat förändringsområde (PFO).

Kartbild Herrviksnäs S3


Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samt att underlätta för utbyggande av kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS)

Läs mer här om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Status i planarbetet

Pil mellan samråd och utställning

Omtag av utställning

Detaljplaneförslaget för PFO Herrviksnäs delområde S3 antogs av kommunfullmäktiga den 25 april 2018. Antagandet har sedan blivit överklagat och ärendet lämnades över till mark- och miljödomstolen för överprövning. Den 30 april 2019 upphävde mark- och miljödomstolen Värmdö kommuns beslut att anta detaljplanen för PFO Herrviksnäs delområde S3. Ärendet har sedan överklagats till mark- och miljööverdomstolen, som avvisade överklagandet den 9 september 2019. Mark-och miljödomstolen domsbeslut kvarstår således. Värmdö kommun har valt att revidera detaljplaneförslaget som nu ställs ut på utställning omgång 3.

Utställning pågår 2020-02-18 - 2020-03-09

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat utställningsskede som äger rum enligt datum ovan. Under utställningsskede skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande i planområdet. Information skickas bland annat till länsstyrelsen, lantmäteriet, organisationer och föreningar.

Tyck till

Under utställningen finns möjlighet att lämna in ett yttrande med eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i ett utställningsutlåtande som presenteras här på projektets sida. Utlåtandet ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Värmdö kommun eftersträvar att minska antalet utskick av planhandlingar i pappersformat. Till fastighetsägare inom och angränsande till planområdet översänds därför enbart informationsbrev.

Samtliga handlingarna finns att ta del av:

  1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i full skala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.
  2. Här på projektets sida, se nedan

Skriftligt yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 2020-03-09.
För att lämna ditt yttrande välj endast ett av dessa alternativ.

  1. Via e-tjänst: varmdo.se/herrviksnaslänk till annan webbplats
  2. Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 15KS/8. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under utställningstiden framfört skriftligt yttrande som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut. Skriftliga yttranden som kommit in till kommunen redan under plansamrådet (2014‑11‑20 till
2015-01-14), första utställning (2015‑12‑01 till 2016-01-11) samt förnyad utställning (2017‑07‑11 till 2017-08-31) behöver dock inte framföras på nytt för att ge rätt att överklaga.

Planhandlingar PFO S3 Herrviksnäs

Förnyad utställning (omgång 3)

Antagandehandlingar

Förnyad utställning (omgång 2)

Utställningshandlingar

Samrådshandlingar

Programhandlingar


Uppstart av planarbete

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Bakgrund

Herrviksnäs på Värmdölandet är ett av kommunens prioriterade förändringsområden som fanns redovisade redan i kommunens översiktsplan från 2003. I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som förändringsområde som ska färdigställas inom snar framtid. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan (2011) med nya intentioner som programmet inte följer till fullo. Vissa kvaliteter ur programmet så som ökad byggrätt och högre standard på vägarna kommer dock att ses över i planarbetet.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Rick Hoogduyn, rick.hoogduyn@varmdo.se, 08-570 470 00.