Föreningsbidrag

På den här sidan hittar du information om alla Värmdös föreningsbidrag. Längst ned på sidan kan du ladda ner våra riktlinjer och policydokument.

Aktivitetsbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet

Syftet med aktivitetsbidraget är att stimulera till utveckling av idrottsföreningars barn- och ungdomsaktiviteter. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 till och med 19 år i Värmdö kommun.

Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska göras på närvarokort, förslagsvis via närvarorapporteringssystem rekommenderade av RF, till exempel IdrottOnline, Laget.se eller SportAdmin.

Bidraget kan sökas två gånger per år:

 • För vårterminen (1 januari - 30 juni) ska ansökan vara inne senast den 25 augusti.
 • För höstterminen (1 juli - 31 december) ska ansöka vara inne senast den 25 februari.

Ansökan görs via APN (Aktivitetskort på nätet).

Läs mer om APN

Sök aktivitetsbidrag till idrotts­föreningars barn- och ungdoms­verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arrangemangsbidrag

Bidraget avser att stimulera och stödja offentliga arrangemang som anordnas av föreningar och som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmän och kulturell synpunkt. Till exempel festivaler, konserter, teaterföreställningar och föreläsningar. Bidraget ska ge olika föreningar möjlighet att visa sig för en publik och ordna icke-kommersiella arrangemang.

Bidraget söks i förväg och kan sökas fyra gånger per år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.

Sök arrangemangsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag för föreningsdriven kulturskoleverksamhet för barn och unga

Syftet med bidraget är att stimulera till breddat utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga i åldern 3 till och med 19 år i ämnena dans, teater/drama, musik och cirkus. Kulturskoleverksamheten ska ske regelbundet och vara ledarledd av personer som har relevant kompetens inom det aktuella ämnesområdet.

Ansökan för bidrag görs två gånger per år.

 • För vårterminen (1 jan-30 jun) ska ansökan vara inne senast den 15 februari.
 • För höstterminen (1 jul-31 dec) ska ansökan vara inne senast den 15 september.

Bidraget söks via e-tjänst. Ansökan öppnar i januari och augusti.

Sök bidrag för föreningsdriven kulturskole­­verksamhet för barn och ungalänk till annan webbplats

Bidrag till öppen verksamhet samt skollovsverksamhet

Bidraget avser att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter på skollov i form av öppen verksamhet eller läger och kurser för barn och unga
6-19 år.

Verksamheten ska:

 • vara lekfull och anpassad efter barnens behov
 • ha ledare med grundläggande kunskaper om barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling
 • inte bedriva organiserad tävlingsverksamhet
 • bedrivas på barns villkor och ta hänsyn till barns variationer i utvecklingstakt

Ansökan för bidrag görs sex veckor före aktuellt lov

 • För sportlov 2020 ska ansökan vara inne senast den 17 januari.
 • För påsklov 2020 ska ansökan vara inne senast den 28 februari.
 • För sommarlov 2020 ska ansökan vara inne senast den 8 maj.
 • För höstlovet 2020  ska ansökan vara inne senast den 20 september.
 • För jullov 2020/2021 ska ansökan vara inne senast den 15 november.

Sök bidrag till öppen verksamhet samt skollovsverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundbidrag till pensionärsföreningar och intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning

Pensionärsorganisationer och intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning kan söka ett årligt grundbidrag. För bidraget gäller att verksamhet bedrivs för medlemmar bosatta i Värmdö kommun. 

Ansökan om bidrag ska vara kultur- och fritidskontoret tillhanda senast den 31 mars. Ansökan öppnar i januari.

Ansök om grundbidrag pensionärs­föreningar / funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundbidrag till barn- och ungdomsföreningar (som inte är idrottsföreningar)

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för föreningarna att bedriva och utveckla sin verksamhet. Bidraget kan sökas av föreningar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 år till och med 19 år. Exempel på bidragsberättigade föreningar:

 • Friluftsfrämjandet,
 • Naturskyddsföreningen,
 • Scoutföreningar.

Bidraget kan sökas en gång per år senast den 31 mars. Ansökan öppnar i januari.

Sök grundbidrag til barn- och ungdomsföreningar som inte är idrottsföreningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet

Syftet med grundbidraget är att skapa möjligheter för idrottsföreningar att bedriva och utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar i åldern 7 till och med 19 år i Värmdö kommun.

Bidraget kan sökas en gång per år senast den 31 mars. Ansökan öppnar i januari.

Sök grundbidrag till idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektbidrag för särskild samhällsnytta

Bidraget avser att inom kultur- och fritidsområdet:

 • Stimulera utveckling inom integration, jämställdhet och mångfald samt stödja särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet och tillgänglighet för alla.
 • Öppna upp och tillgängliggöra arenor för personer som vanligtvis inte representerar ordinarie besökargrupp, samt bidra till att säkerställa utveckling av aktiviteter utifrån socioekonomisk bakgrund, genus-, hbtq- och funkisperspektiv.

Ungdomsförening ansluten till Fritidsforum är berättigade att söka
bidraget.

Bidraget kan sökas när som helst under året.

Sök projektbidrag för särskild samhällsnyttalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Startbidrag för ideella föreningar

Detta bidrag avser att täcka delar av de kostnader som finns för att starta en ny ideell förening. En förening kan söka startbidrag under sitt första verksamhetsår.

Ungdomsförening ansluten till Fritidsforum är berättigade att söka
bidraget.

Bidraget kan sökas när som helst under året.

Sök startbidrag för ideella föreningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Särskilt kulturbidrag

Kan sökas av föreningar för insatser inom kulturområdet. Exempel på sådan verksamhet kan vara bevarande av kulturhistoriska miljöer och traditioner, opinionsbildande verksamhet inom kultur eller kulturellt nyskapande. Läs mer i Policy för föreningsstöd i högerspalten.

Sista ansökningsdag är den 31 mars årligen. Ansökan öppnar i januari.

Ansök om särskilt kulturbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialnämndens föreningsbidrag

Ideella föreningar och organisationer kan ansöka om föreningsbidrag från socialnämnden. Socialnämndens föreningsbidrag syftar till att stödja ideella föreningar/organisationer som kompletterar socialnämndens verksamhet med att uppnå kommunfullmäktiges mål om social hållbarhet. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 31 mars. Ansökan öppnar i januari.

Riktlinje för föreningsbidrag

Verksamhetsbidrag ansökningsblankett

Skärgårdsmedel

Värmdö kommun beslutade våren 2018 om att finansiera en satsning för att underlätta ansökningar om medfinansiering till skärgårdsprojekt i syfte att förenkla för aktörer att förverkliga projektidéer i Stockholms skärgård. Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting samt kommunerna Österåker, Haninge och Norrtälje arbetar kommunen med en förenkling av ansökningsförfarandet gällande utvecklingsprojekt i skärgården genom en gemensam finansieringsmodell. Satsningen ska provas under 2018 och 2019 och innebär att sökanden kommer att ha möjlighet att bli beviljad medfinansiering för projekt från Länsstyrelsen, kommunen och landsting genom en ansökan.

För att ansöka om medel via den gemensamma finansieringsmodellen kommer det bara att krävas att sökande skickar in ansökan, eventuella delrapporter och slutredovisning i ett system till Länsstyrelsen, som står för administrationen. Beslut om fördelning av medel kommer att fattas gemensamt av samverkansparterna i projektet.

Systemet för ansökningar öppnade i slutet av maj 2018. Medel kommer att kunna beviljas till skärgårdsprojekt som har en god lokal förankring och som värnar eller utvecklar skärgården i Stockholmsregionen.

Mer information om skärgårdsmedel på Regionstockholm.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Policy för föreningsbidrag

I dokumentet Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering hittar du utförlig information om syfte, mål och allmänna bestämmelser om bidrag och stöd till föreningslivet.

I dokumentet Kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag kan du läsa om alla nämndens bidrag och deras kriterier.