Tyck till
Talande webbLyssna

Byggnadsminnen och fornlämningar

På den här sidan listar vi några av Värmdös mest framträdande minnesmärken.

Byggnadsminnen

I Värmdö kommun finns två byggnadsminnen som är statliga byggnadsminnen enligt kulturminneslagen (KML); Villa Gransäter och Grönskärs fyr. Utöver dessa är Fredriksborgs fästning, Korsö torn, Klövholmens fyr, Sandhamns tullhus samt torpet Rågskär skyddade genom förordningen om enskilda byggnadsminnen.

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen att göra ändringar eller underhållsåtgärder på en byggnad som är reglerat som byggnadsminne. Om du anser att en byggnad borde vara byggnadsminne har du rätt att väcka frågan om byggnadsminnesutredning hos länsstyrelsen.

Webbkarta över byggnadsminnen

I kommunens webbkarta ser du vilka byggnader i Värmdö kommun som är skyddade enligt Kulturmiljölagen 3 kap. Kartan visar även andra byggnader som är skyddade enligt Förordningen om statliga byggnadsminnen.

Webbkarta över Värmdös byggnadsminnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Villa Gransäter, Gustavsberg socken

Villa Gransäter byggdes som sommarvilla 1887 med tillbyggnad 1897 av konsthistorikern John Böttiger. Arkitekt var Agi Lindegren som även ritat den fasta inredningen. Villan är timrad och ligger på en klippa mot Baggensfjärden. Invändigt finns bland annat välbevarade träpaneler, öppna spisar och kassettak. Såväl exteriör som interiör har bevarats i nära nog orört skick sedan byggnadstiden. Huset är i privat ägo.

Sandhamns tullhus

Tullhuset i Sandhamn uppfördes 1752 och fick en enkel form utan vinklar, för att forma beständighet mot vind och sand. På platsen upplevs byggnaden iögonfallande, av större volym, med putsad fasad och högt placerad i landskapet. Det gula tullhuset, placerat i hamnen, var under 1700-talet en mer dominant gentemot de anspråkslösa ryggåsstugor som då omringade byggnaden. Tullhuset ritades av Carl Hårleman, samma arkitekt som fick i uppdrag att slutföra Kungliga slottet i Stockholms byggnation.

Grönskärs fyr

Grönskärs fyr ligger vid inseglingsleden till Sandhamn och är en av de svenska Östersjökustens äldsta fyrar. Den uppfördes 1769-1770. En av dåtidens främste arkitekter, Carl Fredrik Adelcrantz, gjorde ritningarna till fyr och fyrvaktarbostad. Fyrplatsen har därefter kompletterats med ytterligare byggnader. Fyren ägs av Stiftelsen Stockholms Skärgård.

Fredriksborgs fästning

Fredriksborgs fästning var färdig att tas i bruk 1733 och uppfördes för att försvara den smala passagen vid Oxdjupet utanför Vaxholm. Fästningen, som rymde en besättning på 2000 man, ansågs vara ett av Europas modernaste fästningsverk. Fästningen består av ett mittorn och ett strandverk med två rektangulära byggnader vid strandkanten. Tornets uppgift var att försvara landsidan och var utrustat med cirka 45 kanoner med en räckvidd på ca en kilometer.

Korsö torn

Korsö torn började byggas 1753 och tändes för första gången 1 september 1757. Tornet ritades av Carl Hårleman. 1768 installerades här världens första rörliga fyrljus. Tornet har en lysvidd på 14 nautiska mil, ca 2,6 mil. Tornet var i bruk fram till 1881 då Sandhamns fyr tändes. 1937 övertogs tornet av kustartilleriet som placerade den första eldledningsutrustningen för batteri här.

Torpet Rågskär

På Rågskär finns lämningar av ett bevarat äldre kulturlandskap och själva torpet är varsamt restaurerat. Torpet har rötter i 1790-talet och lydde då under Östanvik på Nämdö. Vid 1900-talets början såldes Rågskär till skofabrikör Pott som lät uppföra broar för att koppla ihop Rågskär med andra öar han köpt. Broarna är idag raserade.

På 1950-talet genomgick torpet en renovering och fick ny köksinredning, plastmattor på golven och masonit på väggarna, spegeldörrarna och i taket. Taket lades om och byggnaden fick nya fönster och ny ytterpanel. 1991 påbörjades en upprustning av byggnaderna för att återställa dem till ett äldre utförande. Masoniten togs bort, snickerierna målades med linoljefärg och väggarna tapetserades. Torpet fick tidstypiska fönster och ny stående bred panel.

Fornlämningar

En fornlämning ska vara äldre än år 1850 för att betraktas som en fornlämning. Lämningar yngre än år 1850 klassas som övrig kulturhistorisk lämning. Finner du en fornlämning ska du genast kontakta arkeologerna på Stockholm länsstyrelse. Det är straffskyldigt att som privatperson skada, flytta, gräva i, plundra, rubba osv. en fornlämning.

Webbkarta över fornminnenalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: 2019-02-28

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information