Tyck till
Talande webbLyssna

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid flicka i säng

Föräldrar kan få möjlighet till barnomsorg på sena kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger. Du som har barn mellan 1-12 år och en schemalagd arbetstid utanför den vanliga barnomsorgens öppettider kan få barnomsorg på obekväm arbetstid.

Vem kan få barnomsorg på obekväm arbetstid?

Obekväm arbetstid är vardagar mellan 18:30 och 06:30 (nästa dygn) samt hela dygnet under helgdagar.

Verksamheten riktar sig till barn från 1 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Omsorgen riktar sig till vårdnadshavare som inom familjen (till familjen räknas samtliga vårdnadshavare och sammanboende) inte kan ordna omsorg vid obekväm arbetstid.

Barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas inte vid föräldraledighet, studier, praktik, sjukdom, semester eller annan ledighet.

För att beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid måste ditt barn först vara inskrivet i ordinarie verksamhet. Behov av barnomsorg på obekväm arbetstid måste omfatta en period om minst tre månader och omfattningen ska vara minst 2 timmar per tillfälle.

Den sammanlagda maxtiden för båda typerna av omsorg är 60 timmar/vecka.

Hur anordnas omsorgen?

Omsorgsuppdraget ska utföras av den person över 18 år som vårdnadshavarna önskar ska utföra uppdraget. Personen kan dock inte vara sammanboende med barnets vårdnadshavare.
Värmdö kommun vara behjälplig att förmedla en person.

Kommunen bedömmer vem som är lämplig för uppdraget. Utdrag från belastningsregistret uppvisas i samband med anställning.

Personen anställs av Värmdö kommun. Lön, tillägg för obekväm arbetstid och jourersättning utgår per timme enligt gällande kollektivavtal.

Omsorgen sker i endast i barnets hem, hämta och lämna till förskolan eller skolan och ordna med måltider.

Ur uppdragets innehåll

Den värdegrund och de normer och värden som anges i läroplanerna för förskolan och det obligatoriska skolväsendet ska genomsyra verksamheten.

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barns behov och utveckling. Verksamheten ska dessutom främja allsidiga kontakter och social gemenskap både mellan barnen och mellan barn och vuxna.

Hur ansöker jag?

Det som behövs inför ansökan är:

  • Arbetsintyg
  • Arbetsschema från arbetsgivare som styrker behovet från båda vårdnadshavarna/sammanboende
  • Vårdnadshavares schema för behov av omsorg

Kontakta samordning-skola@varmdo.se för ytterligare information och ansökningshandlingar. En individuell behovsprövning görs utifrån din ansökan.

Avgift

Föräldraavgift för barnomsorg på obekväm arbetstid debiteras enligt gällande regler för maxtaxa.

Läs mer om avgifterlänk till annan webbplats.

Förändrat behov

Vårdnadshavare har skyldighet att omedelbart meddela avdelning styrning och kvalitet om förhållandena som ligger till grund för ansökan ändras.

 

Senast publicerad: 2019-10-09